14.3.2019 , Sayi : 995, Sirküler No : 173

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.17633 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile gemilerin organik tutunma önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 7059 sayılı  Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu, ülkemizde uygulaması 28.02.2019 tarihinde başlayan "2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme" ve Sözleşmeye ilişkin IMO'nun Res.MEPC.208(62), Res.MEPC. 195(61) ve Res.MEPC. 104(49) nolu sirkülerleri ile gemilerin koruyucu kaplamalarına ilişkin IMO'nun Res.MSC.288(87) ve Res.MSC.215(82) no'lu sirkülerlerinin uygulama mevzuatı olarak “Gemi Boya Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı bildirilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

 

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Ek-2 form aracılığıyla en geç 29.03.2019 Cuma mesai saati bitimine kadar Odamıza (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.    

                                                                                                                  Saygılarımla, 

 

 

 

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                 Genel Sekreter

Ek-1 : Yönetmelik Değişiklik Taslağı ( 20 Sayfa )

Ek-2 : Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3536_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası