10.4.2017 , Sayi : 1387, Sirküler No : 270

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği" 08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; "çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek" olup,

Yönetmelik; "atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma sektörlerine ilişkin hazırlanan ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler için çerçeve oluşturan plan/programlara Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim verilmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esasları" kapsamaktadır.

Yönetmelikte, uygulamaya geçiş tarihleri ile ilgili olarak;

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Kıyı yönetimi, mekânsal planlama, su yönetimi, tarım ve turizm sektöründe hazırlanan SÇD'ye tabi plan/programlar için yayımı tarihinden itibaren,

b) Balıkçılık, ormancılık sektöründe hazırlanan SÇD'ye tabi plan/programlar için 1/1/2020 tarihinden itibaren,

c) Atık yönetimi, enerji, sanayi, telekomünikasyon ve ulaştırma sektöründe hazırlanan SÇD'ye tabi plan/programlar için 1/1/2023 tarihinden itibaren,

uygulanmaya başlanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; birinci fıkrada yer alan plan/programlarda yapılacak revizyonlar için ilgili sektörün uygulanmaya başladığı tarihten; yapılacak değişiklikler için ise 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır." hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                                    Genel Sekreter

EKLER

Ek-1: Yönetmelik (5 sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gizem MATARACI
Ünvan : Çevre Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (318)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0266_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası