18.4.2017 , Sayi : 1517, Sirküler No : 295

      İlgi :T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

              Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarihli ve 30819 sayılı yazısı.

 

             İlgi yazıda, Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasına yönelik uygulamalar, Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) mevzuatı kapsamında, 655 Sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğü,

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKTDGM)'nce hazırlandığı, 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin anılan yüklerin elleçlenme ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" almaları ve geçerli durumda bulundurmalarının zorunlu olduğu, Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesinin 2 ncı fıkrası uyarınca da "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esasların İdarece belirlenir hükmüne amir olduğu,

Bu kapsamda, 655 sayılı KHK ile Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen görev yetki ve sorumluluklar ve Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan ve tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin asgari kriterlerini belirleyen "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" 16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı. Bakan Olur'u ile yürürlüğe girdiği, Mevcut Yönergenin uygulanmasına yönelik geçen sürede, yapılan denetimler sırasında karşılaşılan problemler ve sektör tarafından yapılan bildirimler göz önünde bulundurularak, Yönergede bazı ilave düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulup,  değiştirilen "Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" 10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlandığı,  Konu ile ilgili, 16.03.2016 tarihli eski Yönerge yürürlükten kaldırıldığı,

            Bu itibarla, söz konusu değiştirilen Yönerge ve Ekleri, TMKTDGM web sitesi, www.tmkt.gov.tr   adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulmuş olup, konu ile ilgili tüm ilgililerin Yönerge kapsamında uygulama yapmaları gerektiği bildirilmektedir.       

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                              Saygılarımızla,

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                   Genel Sekreter

     

EKLER:

EK: İlgi yazı (3  sayfa)

DAĞITIM:

 Gereği:                                                                                   Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Meslek Komitesi Başkanları
TÜRKLİM
GESAD
GİSBİR
KOSTBİR
YAGESAD
UTİKAD
TÜRK LOYDU
Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sayı 1517 Sirkü 295.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası