2019 Yılı ücret Tarifesi (İNGİLİZCE) (YENİ)


Sayın Üyemiz, 
Oda Meclisinin 20.12.2018 tarih ve 9 sayılı onayı ile yürürlüğe giren, 5174 sayılı TOBB Kanununun 24, 25. ve 26. Maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan Odamız 1- Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat,  2- Munzam Aidat, 3- Gemilerden Alınacak Ücretler, 4- Yapılan Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler, 5- Belge Bedelleri Ücret Tarifesi aşağıdadır.


1) KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 24’üncü, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliğin 5. Maddesinde; “ Üyenin Oda veya Borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete Kayıt Ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da Yıllık Aidat denir. Üyeler Oda veya Borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için Yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. “

 

DERECELER
DERECEYE ESAS MEBLAĞ
(SERMAYE VE ÖZ VARLIK)
KAYIT
ÜCRETİ
YILLIK
AİDAT
 FEVKALADE DERECE 100.000,00 TL
ve YUKARISI
800,00 TL 800,00 TL
 1-A DERECE 80.001,00 TL
99.999,00 TL
700,00 TL 700,00 TL
 2-A DERECE 60.001,00 TL
80.000,00 TL
660,00 TL 660,00 TL
 3-A DERECE 50.001,00 TL
60.000,00 TL
560,00 TL 560,00 TL
 4-A DERECE 25.001,00 TL
50.000,00 TL
460,00 TL 460,00 TL
 5-A DERECE 10.001,00 TL
25.000,00 TL
380,00 TL 380,00 TL
 6-A DERECE 1,00 TL
10.000,00 TL
340,00 TL 340,00 TL
Y DERECE (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri LTD/A.Ş) ​
270,00 TL  


 - Oda Kayıt Ücretlerin ödemesi kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.

 - Yıllık aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

Başa Dön​​


2) MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 25. Maddesinde belirtilen ve Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde;  " Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri Kurumlar Vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında Munzam Aidat tahsil olunur. 

 

- Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. 

- Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler. 

- Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır. 

- Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan Yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir. 

- Birden fazla Odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır. Buna istinaden Deniz Ticaret Odası munzam aidat tahakkuku belgeli ve geçerli oda üyelik sayısına bölünmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir. 

- Munzam aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir

2019 YILI MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRET TUTARI : 25.580,00 TL

Başa Dön


  3)     GEMİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER

     3-1 TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre "Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler." ve son paragrafında bildirilen " Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi gerekir." hükmü gereği;

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROS TON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.


GEMİ GROS TONU ​ ​ ​
TUTAR YOLCU ve KRUVAZİYER
Gemileri İçin. ​
0 500 Bunker Tankerler için ​
70,00 TL
0 500 GT
KADAR
100,00 TL 90,00 TL
501 1.500 GT
KADAR 170,00 TL 140,00 TL
1.501 2.500 GT
KADAR 300,00 TL 250,00 TL
2.501 5.000 GT
KADAR 420,00 TL 365,00 TL
5.001 10.000 GT
KADAR 500,00 TL 440,00 TL
10.001 25.000 GT
KADAR 595,00 TL 595,00 TL
25.001 35.000 GT
KADAR 675,00 TL 675,00 TL
35.001 50.000 GT
KADAR 750,00 TL 750,00 TL
50.001 GT ve YUKARISI 800,00 TL 800,00 TL

 

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

a)       BALIKÇI gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

b)     T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.(Hizmet Gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.)

c)       Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

d)   Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

e)      Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

f)        Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait gemilerden, Liman hizmet ücreti alınmaz.

g)       0 – 500 Gros Ton arasındaki Bunker Tankerlerden 70,00.TL Liman Hizmet Ücreti alınır.

-Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir.

-Türk Bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO 'ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

 

 HİZMET GEMİLERİ LİSTESİ

Başa Dön 

      3-2  YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ 

5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre "Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler." ve son paragrafında bildirilen " Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi gerekir." hükmü gereği; 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB)  göre aşağıda belirtilen GROS TON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

​​​


GEMİ GROS TONU

 ​

TUTAR

YOLCU ve KRUVAZİYER
Gemileri İçin.
0
500
GT
KADAR
200,00 TL 165,00 TL
501 1.000 GT KADAR 340,00 TL 275,00 TL
1.001 1.500 GT KADAR 420,00 TL 340,00 TL
1.501 2.000 GT KADAR 515,00 TL 425,00 TL
2.001 2.500 GT KADAR 595,00 TL 505,00 TL
2.501 5.000 GT KADAR 675,00 TL 615,00 TL
5.001 10.000 GT
KADAR 700,00 TL 675,00 TL
10.001 25.000 GT KADAR 765,00 TL 765,00 TL
25.001 GT
ve YUKARISI
815,00 TL 815,00 TL


MUAFİYET VE İSTİSNALAR

a)   T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. (Hizmet Gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.)

b)    Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

c)  Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

d)    Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

·   Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 

·  Yabancı Bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde Türkiye'deki ana acentesi tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO 'ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO 'ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.​ 


 HİZMET GEMİLERİ LİSTESİ

Başa Dön

5174 sayılı Kanunun 25. Maddesinin son paragrafında yer alan "Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında Yükleme ve Boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde GROS TONAJI üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir." hükmü gereği Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

a) KONTEYNER VE RO-RO GEMİLERİ

    Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro-Ro vb. Adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden YÜKLEME ve BOŞALTMA' dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden; 

-   Binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere;

-   İthal ve ihraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak,

-  Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550 = 1.100 $ yerine

412,5 + 412,5 = 825 $ aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.


b) KURU YÜK, SIVI YÜK VE DÖKME YÜK GEMİLERİ 

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru yük, Sıvı yük ve  Dökme yük taşıyan gemilerden, YÜKLEME ve BOŞALTMA' dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır

 

TAŞINAN YÜKÜN ​
TON (MT) ARALIĞI
ÖDENECEK
TAVAN ÜCRET TUTAR
​0
20.000​
550$​
​20.001
40.000​
800$​
​40.001
60.000​
1.050$​
​60.001
100.000​
1.300$​
​​ ​100.001 ve YUKARISI
​1.650$


-   Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.


TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT) ARALIĞI
​TAVAN ÜCRET TUTARI
İNDİRİMLİ ÖDENECEK 
TAVAN ÜCRET TUTAR
​0
​20.000
( 550 + 550 )​
825$​
​20.001
40.000​
( 800 + 800 )​
1.200$​
​40.001
60.000​
( 1.050 + 1.050 )​
1.575$​
​60.001
100.000​
( 1.300 + 1.300 )​
1.950$​
​100.001 ve Yukarısı ​
​( 1.650 + 1.650 )
2.475$​


-    Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.


c) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ :

• Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerinden, her uğrak başına aşağıda belirtilen Gros Tonajı üzerinden Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

GEMİ GROS TON ARALIĞI​​ ​
ÖDENECEK
TUTAR
​0
​5.000
Ücretsiz​
​5.001
20.000​
50$​
​20.001
30.000​
100$​
​30.001
50.000​
150$​
​50.001
100.000​
200$​
​100.001 ​ve Yukarısı
250$​

 

Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 24 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir.  

·   Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için; T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 

·    Navlun Oda Payı tarifesinde bildirilen Dolar ücretleri; geminin hareket (kalkış) tarihindeki, T.C Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak ödenir. 

·   Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde ana acentesi ve varsa diğer acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO 'ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.


​d) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI    

1)    Ana Acente Sorumluluğu: T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığınca bildirilen her Liman Çıkış Belgesi'ne (LÇB) ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin ödemelerinin nihai sorumluluğu Ana Acenteye aittir. Ana acente;  diğer acentelerin kendi ödemelerini kendilerinin yapmasını ilgili acenteden talep edebilir. Diğer acentelerin yapmaları gereken ödemeleri yapmamasından ötürü Liman Çıkış Belgesi ile ilgili ödemesi gerçekleşmemiş Yükleme & Boşaltma işlemlerinin borç tahakkuku ana acenteye yapılacaktır. 

2)    Beyan Düzeltmesi: T.C Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Liman Çıkış Belgesi'nde yazılı Yükleme ve Boşaltma verileri ile üye acentelerin İMEAK DTO 'na yaptıkları beyanların farklı olması halinde, ana acente Liman Çıkış Belgesi nezdindeki verilerin düzeltilmesinden ve düzeltmenin İMEAK DTO 'ya bildiriminden ana acente sorumludur. 

3)      Ecnebi 'den Ecnebiye :  Liman Çıkış Belgesi verilerinde TRANSİT yük olarak belirtilmeyen fakat bir Ecnebi limandan başka bir Ecnebi limana taşınan yüklerin TRANSİT uygulama kapsamında Navlun Hasılatı Oda Payı muafiyetine tabi olabilmesi için liman gümrük idaresinden alınmış onaylı belgenin İMEAK DTO 'ya sunularak ilgili Yükleme ve Boşaltma işlemlerine muafiyet talep edilmesi ilgili ana acentenin sorumluluğundadır. 

4)     Transit Taşıma :  Ecnebi limanlardan hareket eden ve nihai olarak ecnebi limana gidecek yüklerin herhangi bir nedenle bir Türk Limanında geçici olarak limana indirilmesi ve tekrar gemiye yüklenmesini ifade eder. Buna istinaden ecnebiden gelen yüklerin başka bir Türk limanına sevk edilmek üzere bir Türk limanına boşaltılması TRANSİT muafiyet kapsamında olmadığından bu taşımalara ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinde Navlun Hasılatı Oda Payı yükün indirildiği ilk limanda ana acentesi tarafından bildirimi yapılacaktır. 

5)     Resen Tahakkuk (Konteyner Gemisi Dışındaki Deniz Araçları için) :  Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; bu yılın ücret tarifesinde taşıma ağırlığına denk gelen kademenin Tavan Ücret tutarı,  geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak resen borç tahakkuku yapılacaktır. 

6)    Resen Tahakkuk (Konteyner Gemileri için) :  Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış konteyner Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; Liman Çıkış Belgesi (LÇB) yazılı her bir konteyner adedine 5 $ (beş Amerikan Doları) Navlun Hasılatı Oda Payı geminin ana acentesine Resen borç tahakkuku yapılacaktır. Liman Çıkış Belgesi konteyner adedi 100 adet ve daha fazla ise Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak Resen borç tahakkuku yapılacaktır. 

7)     Bildirim ve Belgelendirme: İMEAK Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından "Navlun Oda Payı Bildirim Formu" beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir. 

8)     Konteyner Yük Bildirim İşlemleri: Konteyner gemilerinde Ana Acente (Liman Çıkış Belgesinde görünen acente) kendi yüklerinin dışında diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük işlemleri için, geminin hareket tarihini takip eden 15 gün içinde, İMEAK DTO 'ya Ana Acente tarafından "Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu"'nu doldurarak diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük miktarlarını beyan etmek zorundadır.

Başa Dön

 

         3-4 TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI YATLARDAN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre "Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler." hükmü gereği; 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki liman ve marinalara giren Yatlardan her bir çıkışta aşağıda belirtilen tarifeye göre Sektörel Hizmet Payı Ücreti alınır.

a) TÜRK BAYRAKLI : Türk Bayraklı Yatlardan Alınacak Sektörel Hizmet Payı Ücret Tablosu 

TÜRK BAYRAKLI ÖDENECEK TUTAR
ÖZEL ve TİCARİ Yatlar İçin 50,00 TL


b) YABANCI BAYRAKLI :Yabancı Bayraklı Yatlardan Alınan Sektörel Hizmet Payı Ücret Tablosu

YABANCI BAYRAKLI ÖDENECEK TUTAR
ÖZEL ve TİCARİ Yatlar İçin 120,00 TL

•     Yukarıdaki tabloda 3-4 numaralı madde de yer alan ücretlerin ödemesi peşin tahsil edilmektedir. 


Başa Dön

4) YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER TARİFESİ

Odamızca yapılan hizmetler karşılığında alınmakta olan Ücretler ve Harçların tavan sınırı, 5174 Sayılı TOBB Kanunun 26. Maddesinde, yıllık aidat tavanı ile sınırlandırılmış olup, Odamızca yapılan hizmetlerden alınacak ücretler ve harçlar için, aşağıdaki tarife kullanılacaktır.

YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER TARİFESİ ​ ​

ÖDENECEK TUTAR
1 - Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti)
20,00 TL
2 - Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti) e imzalı 10,00 TL
3 - Yabancı Dilde Tanıtma Belgesi 60,00 TL
4 - Fatura Fiyat Tetkik ve Tasdik Ücreti KADEMELER
 
 
​ ​ ​ ​
​ ​
1,00 TL 10.000,00 TL 270,00 TL
10.001,00 TL 25.000,00 TL 325,00 TL
25.001,00 TL 50.000,00 TL 430,00 TL
50.001,00 TL 75.000,00 TL 485,00 TL
75.001,00 TL 100.000,00 TL 540,00 TL
100.001,00 TL 150.000,00 TL 600,00 TL
150.001,00 TL ve YUKARISI ​ 650,00 TL
5 - Hakemlik, Uzlaştırma, Hakem Bilirkişi Ücretleri ​ ​  
a) Uzlaştırma Kayıt Ücreti​ ​ 270,00 TL
b) Hakemliğe Başvurma Ücreti​​ 325,00 TL
c) Hakem Bilirkişiye Başvurma Ücreti  ​
650,00 TL
 * Hakemlik yargılaması, uzlaştırma faaliyeti hakem bilirkişi Masrafları için hizmet ücretleri çekişme konusunun değerine göre alınır. ​
​ ​ ​ ​

ÇEKİŞME KONUSU DEĞERLİ (TL)

 
1,00 TL 25.000,00 TL 270,00 TL
25.001,00 TL 50.000,00 TL 375,00 TL
50.001,00 TL 75.000,00 TL 485,00 TL
75.001,00 TL 100.000,00 TL 540,00 TL
100.001,00 TL ve YUKARISI​ 650,00 TL
6 - Eksper Ücretleri ​ ​  
a) Dış Ticaretle İlgili Ekspertizler  ​ ​ 650,00 TL
b) Acil İhtiyaç Ekspertizleri 
650,00 TL
c) Bedelsiz İthalat Ekspertizleri ​​ 650,00 TL
d)
Yeterlilik Belgesi Ekspertizleri ​ ​ 650,00 TL
e) Yakıt Sarfiyat Ekspertizleri ​ ​
650,00 TL
f) Teşvik Belgesi Ekspertizleri ​​ 650,00 TL
g) Banka Kredi Ekspertizleri ​ ​ 650,00 TL
h) Rayiç Değer Tespit Ekspertizleri ​ ​ 650,00 TL
ı) Sair Ekspertizler ​​
650,00 TL
 ​

7 - İthal Kotalarını İnceleme Ücreti  ​​
 
a) Sanayicilerin İthal Taleplerini İnceleme Ücreti​ ​ 650,00 TL
b) Acil İhtiyaç Kotası Taleplerini İnceleme Ücreti​ ​
650,00 TL
c) Yatırım Kotası Taleplerini İnceleme Ücreti​ ​
650,00 TL
8 - Türk Ticaret Filosu Listesi Ücreti ​ ​  
a) Türk Bayraklı Tüm Gemilerin Teknik Özelliklerini Belirten Listesi ​ ​
500,00 TL
b) Türk Bayraklı Tüm Ticaret Gemilerinin Gemi Bazında Teknik Özellikleri Özet Listesi​ ​ 250,00 TL
c) Gemi Tiplerine Göre Grup Listesi (1 Grup) ​ ​ 25,00 TL
d) Gemi Tiplerine Göre Teknik Özelliği Olmayan Grup Listesi (1 Grup) ​ ​ 10,00 TL
9- ÖTV Defteri Tasdik Ücreti KADEMELER  GRT  (Gemi groston)  
 * ÖTV Defteri tasdik ücreti, tasdik yapılan geminin Gros Tonu üzerinden hesaplanarak ücretlendirilir. ​
​ ​ ​ ​
0
100 40,00 TL
101 500 50,00 TL
501 1.000 55,00 TL
1.001 2.500 75,00 TL
2.501 5.000 100,00 TL
5.001 ve YUKARISI​ 125,00 TL
10 - İmza Tasdikleri​ 20,00 TL
11 - Navlun Anlaşmaları, Konşimento ve Benzeri Evrakın Tasdiki    ​ ​ 20,00 TL
12 - Deniz Acenteliği Hizmet Ücret ve Tarifesi Tasdiki​ ​
20,00 TL
13 - Yağ Kayıt Defter Tasdiki ( Makine & Kargo )​ ​ 85,00 TL
14 - Yük Kayıt Defter Tasdiki ​ ​ 85,00 TL
15 - Çöp Kayıt Defter Tasdiki ​ ​ 85,00 TL
16 - Ticari Kefalet Tasdikleri   ​ ​ 100,00 TL
17 - Tescil İle İlgili Diğer Belgeler Tasdiki  ​​ 20,00 TL
18 - Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belge ve Kapasite Raporları        ​​ 100,00 TL
19 - Meslek Grup Liste Ücreti (her sayfa için)​ ​ 10,00 TL
20 - Bilirkişi Raporları Oda Hissesi ​ ​ 650,00 TL
21 - Firma Kayıtlarından Durum Tespit Ücreti ​ ​ 650,00 TL
22 - Transitlog Belgesi Giriş Ücreti​ ​ 40,00 TL
23 - DİR Sözlü Beyan Yıllık İşlem Ücreti
(Sisteme giren firmadan yararlandığı her bir Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bazında alınan ücrettir.)​ ​
600,00 TL


·   Ücret tarifesinin 4. numaralı "YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER TARİFESİ" maddesinde yer alan ücretlerin ödemesi peşin tahsil edilmektedir. 

·  Ücret tarifesinin 4. numaralı "YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER TARİFESİ" maddesinde yer alan hizmet ve belge başına alınacak ücretin tavan tutarı 650,00 TL'dir.
5) BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ

BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ
ÖDENECEK TUTAR
1 - Distribütörlük, Mümessillik, Acentelik Tasdik Harcı 100,00 TL
2 - Ticari ve Sınai Eşya Mümessillerinin Vasıflarının Tasdiki      100,00 TL
3 - Kalite Belgeleri  100,00 TL
4 - Mutemetlik Belgesi (İthalatta)  100,00 TL
5 - Fiili Tüketim Belgeleri Ücreti 650,00 TL
6 - İthalat Yapacaklar İçin İhtiyaç Tespit Belgesi 100,00 TL
7 - Mücbir Sebep Belgesi 100,00 TL
8- Sanayici Belgesi Tasdik Harcı 100,00 TL
9 - Vize İçin Tanıtma Belgesi 100,00 TL
10 - Üye Kimlik Kartı Ücreti (İlk kimlik ücretsiz verilir, ikinci talepte) 100,00 TL
11 - Yerli Malı Belgesi 200,00 TL
12 - Gümrük İşlem Takip Kartı 75,00 TL
13 - Diğer Belge Ücretleri 100,00 TL


·   Ücret tarifesinin 5. numaralı "BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ" maddesinde yer alan ücretlerin ödemesi peşin tahsil edilmektedir. 

·   Ücret tarifesinin 5. numaralı "BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ" maddesinde yer alan hizmet ve belge başına alınacak ücretin tavan tutarı 650,00 TL'dir.


​​​​​​​​​

İMEAK Deniz Ticaret Odası