• Anasayfa
  • |
  • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi Hk.

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi Hk.

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2019 tarih ve 30222 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile özetle ;

- Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Genel Müdürlüklerince "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak, 03/03/2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca, tehlikeli yük taşıyan; gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına, karayolu ve demiryolu araçları ise kıyı tesisine varmadan önce, taşıdıkları yüklerle ilgili bildirim yapmalarının zorunlu olduğu ve aynı madde uyarınca "Bildirimin içeriği, usul ve esasları İdare tarafından belirlenir." hükmünün amir olduğu,

 

- Bu kapsamda hazırlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi’nin 12 Nisan 2019 tarihli ve 29486 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlandığı, söz konusu Yönerge ile:

  1. Tehlikeli yüklerin denizyoluyla liman sahasına, karayolu ve demiryoluyla kıyı tesisine gelmeden önce ilgililerinin tehlikeli yükler hakkında bildirim esas ve usullerin belirlenmesi,
  2. Bildirimler vasıtasıyla kıyı tesislerinde elleçleme operasyonuna başlamadan önce, gerekli hazırlık ve planlamaların zamanında yapılması, gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak can, mal, seyir ve çevre emniyetinin sağlanması ve bu kapsamdaki ilgililerin sorumluluklarının belirlenmesi,
  3. Bakanlıkları tarafından kullanılan Liman Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan ve Genel Müdürlükleri koordinesinde oluşturulan "Tehlikeli Madde Bildirim Modülüne" yasal zorunluluk getirilmesi,
  4. Kıyı tesislerine düzenlenen Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesinde yer almayan tehlikeli yüklerle ilgili tek seferlik izin başvurularının bildirim usullerinin belirlenmesi,
  5. Uluslararası mevzuatta yer almayan katı dökme yüklerin kıyı tesislerimizden yüklenmesi ile ilgili bildirim usullerinin belirlenmesi,
  6. IMDG Kod Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 paketli tehlikeli yükleri taşıyan gemilerin Türk Boğazları Bölgesi’nden uğraksız geçişi ile ilgili bildirim usullerinin belirlenmesi ve bildirim formunun oluşturulması,

7. Mevzuat  kapsamında  kıyı  tesislerinde  supalan  elleçlenmesi  yasaklanan tehlikeli sıvı

    dökme   yüklerin  (kimyasal maddeler)  kıyı   tesislerinde  tek  seferlik elleçlenmesinde

    uygulanacak  muafiyete dair  bildirim  ve  özel  izin  prosedürlerinin  belirlenmesi ve bu   

    izinlerden bir ücret tahsil edilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı,  

        8.Söz konusu Yönerge ve ekine, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sitesi  www.tmkt.gov.tr adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünden ulaşabileceği,  İfade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

                                                                                                       İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

298_1615_0125-001.pdf