• Anasayfa
  • |
  • “İhracatta Ceza Kararları” konulu Genelge Hk.

“İhracatta Ceza Kararları” konulu Genelge Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 05.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı "İhracatta Ceza Kararları" konulu Genelge yayımlanmıştır.

 Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerine istinaden hazırlanan söz konusu Genelge'de ;

- Gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 63 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 121 ve 193 üncü maddelerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenmeden yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı,

- Keza, anılan Yönetmeliğin "Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi" başlıklı 580 inci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan, hüküm bulunmadığı, bu sebeple, ihracat eşyasının bekletilmeden sevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;

  1. Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  2. Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,
  3. Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın, tahsilatı şartına bağlanmaması,
  4. Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin, bilahare tamamlanması,

    şeklinde işlem yapılmasının uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

    Bilgilerini arz/rica ederim.

                                                                                                                                                  Saygılarımla,

                                                                                                                                                  İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                                  Genel Sekreter


90_551_4778_001.pdf