Tavsiye Rota hk.

             Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 25941 sayılı yazısına atfen, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında ;

 

Marmara Denizi'nde 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının Nisan 2019 ayı itibariyle başlayacağı, Trafik Ayırım Düzenini (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi’nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulduğu, bununla birlikte çalışma alanları ve tavsiye rota ile ilgili duyurunun gemilere farklı kanallardan da ulaştırılması talimatının verildiği, konunun önemine binaen, uygulamanın aksaksız yürütülmesine ve seyir emniyetine yönelik olarak; girilmesinin tehlike yaratacağı çalışma alanına ve belirlenen geçici tavsiye rotasına ilişkin ekte yer alan duyurunun hizmet verilen tüm gemilere ulaştırılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Konunun önemine binaen bilgilerinizi arz ve rica ederim.

    Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

   Genel Sekreter

 

EK : Duyuru (1 sayfa)

241_1372_0050_001.pdf