MİSYONUMUZ

Kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması için, her gün gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerine doğru ve zamanında hizmet ve bilgi sunmak, uluslararası ve ulusal mevzuatta deniz ticaretinin gelişmesine engel teşkil edici hususları gidermektir.

VİZYONUMUZ

“Denizci Millet Denizci Ülke” sloganından hareketle, Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişimine katkıda bulunarak, Dünya ticaretinin taşıyıcısı olan deniz ticaretinden ülkemizin daha fazla pay almasını sağlamaktır.

 TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Üye & Çalışan Memnuniyeti
 • Hizmette Kalite
 • Saygınlık & Güvenilirlik
 • Paydaş Beklentilerine Önem Vermek
 • Tarafsızlık & Şeffaflık
 • Değişim ve Gelişime Açıklık / Gelişmelerin Takipçisi / Sürekli Gelişim
 • Katılımcılık & Aktiflik
 • İşbirliğini İlke Edinmiş Olmak
 • Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak
 • Çevreye Duyarlılık

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk Denizcilik Sektörünün haklarını korumak,
 • Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,
 • Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek,
 • Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır.

Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir "Hizmet Kurumu" anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

 

İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

 • Üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak,
 • Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile görsel ve yazılı medyadan yararlanmak,
 • Güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak ve yaymak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunulması,
 • Ulusal ve uluslararası kurallar ve Üyelerimizin katkılarıyla, deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim ve ürünlerin kullanılması,
 • Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliğinin, ana nedenlerini bulabilmek ve çözümler sağlayabilmek için, ilgili kurum ve kuruluşlar  ile bilgi alış verişinde bulunulması ve işbirliği yapılması,
 • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde, MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlanması, 
 • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde, MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlanması.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Odamızın sunmakta olduğu hizmetlerin gereği doğrultusunda tanımlanan organizasyon yapısının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayacak organizasyon yapısının tesis edilmesi,
 • Çalışanların mesleki yeterliliklerinin, yönetim anlayışlarının ve çalışma kapasitelerinin modern yönetim anlayışları ve teknikleri ile sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması,
 • İK fonksiyonlarının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek gerek kurum, gerekse çalışan yararına karşılıklı beklentilerin karşılandığı uygulamaların gerçekleştirilmesinin temin edilmesi.
 
          

ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

 
 
 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda sistemi ile entegrasyonunu sağlamak maksadıyla "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" geliştirilmiştir. "Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi" temelde Oda ve Borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymaktadır. İlk akredite olan Odaların akreditasyon denetimi TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamber) işbirliğinde, İngiltere Odalar Birliğinden uzman denetçiler tarafından yapılmış olup, daha sonra Oda/Borsa Akreditasyon denetimleri Türk Loydu işbirliği ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

 Odamız, 10 Odanın katıldığı "Akreditasyon Projesi" uygulaması içinde 2002 yılında Akredite edilmiştir. Türk Oda hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" kapsamında DTO, Akredite olan ilk 10 Oda arasında yer almaktadır.

 Her 3 yılda bir denetim gerçekleştirilmekte olup belgenin yenilenip yenilenmemesi hususu değerlendirilmektedir. Her yıl, kendi özdeğerlendirmemiz hazırlanarak TOBB Akreditasyon Kurulu'na gönderilmektedir.

 Odalar ve borsalar ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaları geliştirmek için uygulanan akreditasyon sisteminde de her geçen yıl iyileştirmeler yapılmış ve beklentiler yükselmiştir. Dolayısıyla 2002 yılından itibaren geçen sürede, akreditasyon sistemi TOBB tarafından sürekli geliştirilmiştir.

 

 
 

2002, Akreditasyon Belgemizin Takdimi

2005, İngiliz Denetçi Sn. John Grail Tarafından Gerçekleştirilen
Akreditasyon Sistemi Denetimi

 
     
 
 

2009, The British Chambers of Commerce Tarafından Odamıza Yapılan Ziyaret

 

Akredite olan ilk Deniz Ticaret Odası olarak DTO’ya “Akreditasyon” kapsamında 09.02.2009 tarihinde AB–Türkiye Odalar Forumu Projesinde yer alan faaliyetler kapsamında “Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi”ne yönelik BCC (The British Chambers of Commerce), TOBB, Eurochambers işbirliği ile inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. BCC ziyaretçileri tarafından DTO’nun Akreditasyon Sistemi uygulamaları, Akreditasyondan kazançları, 2002 yılından itibaren 7 yıllık süreçteki kalite yolculuğu, Akreditasyon ve hizmet kalitesindeki artış ilişkisi değerlendirilmiş ve heyet DTO’dan olumlu görüşlerle ayrıldığını ifade etmiştir.

Odamızın yenilenen Akreditasyon Sertifikası ("A" Mükemmel Seviyesinde) 20 Mart 2012 tarihinde TOBB'da düzenlenen tören ile TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından takdim edilmiştir.

 

20.03.2012, Akreditasyon Sertifikamızın Takdimi

20.09.2013, İMEAK DTO İyi Uygulamalar Sunumu

 

30.09.2014, IMEAK DTO Iyi Uygulamalar Sunumu

2014, Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimi

 

 

Akreditasyon denetçilerince 19-20 Kasım 2014 tarihlerinde Odamızda gerçekleştirilen akreditasyon denetimi sonrasında hazırlanan rapor, Akreditasyon Kurulu'nun toplantısında değerlendirilmiş ve Akreditasyon Sertifikamızın şartsız olarak 3 yıl süreyle devamına karar verilmiştir.

I. Dönemde akredite olarak "5 yıldızlı hizmet" yarışına ilk başlayan Odalardan biri olan Odamızın Akreditasyon Sertifikası ("A" Mükemmel Seviyesinde) 29 Ocak 2015 tarihinde TOBB'da düzenlenen tören ile TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından takdim edilmiştir.

 

 29.01.2015, Akreditasyon Sertifikamızın Takdimi

 Şubelerimizin Odamız aracılığı ile yaptığı Akreditasyon başvuruları TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş ve kendilerinin 11. Akreditasyon dönemine dahil edilmelerine karar verilmiştir. Böylelikle, 7 Şubemiz 11. Akreditasyon döneminde, hizmet kalitelerini ayrı ayrı tescil edecektir.

 

2015, Şubelerimiz Dahil Olmak Üzere 11. Dönem da ve Borsalara
Akreditasyon Sistemi Tanıtım Eğitimi

ISO9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Odamızda ISO9001 standardına göre “Türk denizcilik sektörünün, serbest rekabet ortamında geliştirilmesini ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması ile ülkemizin Dünya deniz ticaretinden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla; kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak “Denizciliği” ve “Deniz İlişki ve Çıkarlarını” yaygınlaştıracak ve güçlendirecek stratejiler ile politikaları üretmek, üyelerini bu hedefe odaklayarak “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun öngördüğü hizmetleri sunmak” kapsamında gerçekleştirilen ilk denetim sonucunda kalite yönetim sistemimiz 06.12.2007 tarihinde belgelendirilmiştir. Müteakip denetimlerde de anılan kapsamda düzenlenen belgemizin geçerliliğinin devam etmesine karar verilmiştir.

Mükemmellikte sınır bulunmadığından, hizmet kalitemizi sürekli arttırmak için kalite yönetim sistemi çalışmalarımız da sürekli yükselen bir başarı çizgisinde yürütülmektedir.

 

2013, ISO9001 Belge Yenileme Denetimi

2014, ISO9001 Periyodik Denetim

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 • İç ve Dış Müşteri memnuniyeti, anketler ile sistematik olarak ölçülüp iyileştirilmektedir.
 • Görüş ve Öneri Kutularımız aracılığı ile hem iç hem de dış müşterilerimiz görüş ve önerilerini iletebilmektedir.
     
İMEAK Deniz Ticaret Odası