10.10.2017 , Sayi : 3807, Sirküler No : 638

Sayın Üyemiz, 

İlgi : TOBB'un 05.10.2017 tarih ve 15242 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile özetle ;

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI.Bölümü'nün A Kısmının 2.Kuralı gereğince dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği,

    - SOLAS Kuralı'nın ülkemizdeki uygulamasının 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmekte olduğu,

- Bununla birlikte, Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan; ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, söz konusu Yönerge'nin 13.maddesinin 2.fıkrası gereğince 27 Mart 2017 tarihinden bugüne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi" için belirlenmiş tavan ücretin (60 TL) %5'ini, "DBA Kontrol Ücreti" açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak ilgili bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığı'nın T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR60 0001 5001 5800 7300 8768 13 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve dekontlarını söz konusu Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmekte olduğu, DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantının kurulması yönündeki çalışmalarını da 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtilerek Odamızdan söz konusu uygulamanın ilgili firmalara duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                            Saygılarımızla,

EK : İlgi yazı (1 sayfa)

                                                            Murat TUNCER

                                                            Genel Sekreter

Gereği :                                                         Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                        - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD                                                                 

- TAİS

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- Tüm Acenteler                                                                    

- İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler                       

- 32,36,40,41,42 ve 43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

2266_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası