10.4.2017 , Sayi : 1380, Sirküler No : 269

Sayın Üyemiz;  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ; Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2017 tarihli 30032 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelikteki önemli değişikliklerden bazıları,

"MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı;

a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 "e) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,"

Şeklinde olup ,Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                                                             Saygılarımızla, 

                                                                                                  

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter    

GEREĞİ :                                                                                         BİLGİ:                                                               

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları             

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

- GİSBİR                                                                                            

- GESAD                                                                                            

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                                         

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD        

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,12, ve 47 No'lu Meslek Komiteleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4113_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası