14.4.2017 , Sayi : 1496, Sirküler No : 288

​Sayın Üyemiz,

İlgi : TOBB'un 11.04.2017 tarih ve 6079 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

- UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI.Bölümünün A kısmının 2.Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği, ilgili prosedür gereği brüt ağırlık bilgisi doğrulanmamış dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihi itibari ile gemilere yüklenmediği,

- Bu kapsamda, 09.09.2016 tarihli Bakan Oluru ile yürürlüğe giren  "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin yaşanan tecrübe ve ilgili taraflarca intikal ettirilen görüşler neticesinde yürürlükten kaldırılarak 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin yayımlandığı, bahse konu Yönerge'ye ilgili Genel Müdürlük sitesinde www.tkmt.gov.tr/mevzuat bölümünde yönergeler başlığı altında ulaşılabileceği, bahsi geçen mevzuat kapsamındaki zorunluluklar konusunda Odamız üyelerinin bilgilendirilmeleri,

istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EK-1 :  20.02.2017 tarih ve 2017/TMKTDGM-01/DBA sayılı Dolu

            Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti

            Belirlenmesine İlişkin Genelge ( 2 sayfa)

EK-2:  23.07.2017 tarihli Yeni Yönergeye İlişkin Bilgi Notu (1 sayfa)

 

Gereği :                                                                      Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                       - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                              - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop.  

- Türk Armatörleri İşveren Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- KOGAD

- GEMTAC

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri/Temsilcilikler

- 29,32,33,36,40,41,42,43 Nolu MK Grubu


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Genelge.pdf
27032017 tarihli Yonerge Duyurusu3 Bilgi Notu.docx
İMEAK Deniz Ticaret Odası