Göçmen ve Mülteci Faaliyetleri​


Günümüzde "modern kölelik" olarak da ifade edilebilen ve en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilen insan ticareti, sosyal bir problem olarak görülmektedir. Yoksulluk, siyasi ve toplumsal huzursuzluklar, gelir dağılımındaki dengesizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi nedenler, insan ticaretine zemin hazırlayan en önemli faktörler olup  kişinin çaresizliğinden yararlanma  kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin, bir yerden bir yere taşınması da bu kapsamda yer almaktadır.

 Bu gün için diğer sınır aşan suç türlerinde olduğu gibi, tek bir devletin tek başına durdurması mümkün olmayan ve mutlak suretle uluslararası  işbirliği gerektirmektedir, ​Bu çerçevede bakıldığında bu uluslararası organların başında, 14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK – UNHCR) gelmektedir. Dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslararası faaliyetleri koordine etme ve yürütmekle görevlidir. Asıl amacı mültecilerin haklarını ve refahını savunmak olan UNHCR, her bireyin sığınma talebinde bulunabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamak için çalışmaktadır..

Bir diğer önemli kuruluş 05 Aralık 1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) olup, acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür.

Bunların dışında,1993 yılında Avusturya ve İsviçre'nin inisiyatifi ile kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemci statüsüne olduğu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) bulunmaktadır. ICMPD görevi  göç politikaları konusunda ilgilenen Hükümetler veya Hükümetler üstü kuruluşlara kısa ve uzun vadede projeler üretmektedir.

Yukarda söz edilen örgütler ve diğer organizasyonlar olmasına karşı yasa dışı göç faaliyetleri son yıllarda orta Afrika, Libya ve Suriye gibi ülkelerde meydana gelen istikrarsızlıklar nedeniyle armış ve Akdeniz'de  zaman zaman  trajedik olaylara dönüşen  hadiseler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu olayların bir kısmına kıyı devletleri tarafından arama kurtarma operasyonlarıyla müdahale edilmekte ve canlı kalanlar kurtarılabilmektedir, Bir diğer  bölümü de Ticari gemlerin katıldığı kurtarma operasyonlarıyla yapılmaktadır.2014 yılında onbinlerce insan içerisinden, bir seferde 200 kişinin kurtarıldığı operasyonlar görülmektedir. Binlerce kişinin Avrupa ülkelerine  göç etme arzusuyla denize elverişsiz son derece kötü ve iptidai deniz vasıtalarıyla yapılan bu seyahat arzuları, çoğunlukla bu insanların hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan olaylar şeklinde cereyan etmektedir. Uluslararası toplumun ihtiyacı soruna acil ve kapsamlı çözüm bulunmasını gerekli kılmaktadır.

 Bu maksatla, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından; 03-12 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşen IMO.MSC-95' Toplantısında, alışılmış kurtarma operasyonlarından çok farklı zorluklar içermesi nedeniyle, Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC) görevini yürütecek bir oluşumu da içeren, Denizde Geniş Ölçekli Kurtarma Operasyonları Rehberinin (Large-Scale Rescue Operation at Sea)  geliştirilmesi önergesi sunulmuştur. Rehber; özellikle gemi kaptanları tarafından sorumlu otorite ile temas kurup ve gerekli koordinasyon ile kurtarma operasyonu ve sonrasında tıbbi yardım, beslenme barınma geminin emniyeti ve güvenliği ile mültecilerin güvenli olarak çıkartılması ve aktarması işlemleri, ayrıca bu amaçla gemiadamlarının eğitimi, rehberin içeriğini teşkil etmektedir. Rehber; Seyir Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi (NCSR) tarafından ilgili organizasyonlarla birlikte geliştirilecek ve yürürlükte olan En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP-4) gibi canlı ve güncellenebilir bir belge olarak kalması sağlanacaktır.​

​​​​​​​​​

​​​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası