22.3.2016 , Sayi : 1238, Sirküler No : 231

Sayın Üyemiz,

İlgi: 15/03/2016 tarih ve MC (16)19 sayılı ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) Sirküleri ve Ekleri.

 

ICS'den alınan ve denizcilik makamları ile üyelerimiz başta olmak üzere ilgili taraflara gönderiminin yapılması istenen ilgi yazıda ve ekli belgelerde, Yemen için Birleşmiş Milletler Doğrulama ve Teftiş Mekanizması (UNVIM – United Nations Verification and Inspection Mechanism) hakkında bilgiler ve Yemen limanlarına uğrayan gemilerin gümrük işlemleri ile ilgili yeni gereklilikler ifade edilmektedir.

Öncelikle UNVIM uygulamaları hakkında üye hükümetlere yönelik hazırlanan bir giriş dokümanına yer verilmiş olup, takip eden ekli belgeler (EK-1 ve EK-2) ise yaklaşık 10 aylık bir çalışmanın ardından BM tarafından ICS Sekretaryası'na iletilmiştir. UNVIM mekanizmasının amacı; Yemen'e yasa dışı yollarla yük taşınmasını engellemeyi amaçlayan BM Güvenlik Konseyi Kararı 2216(2015)'in desteklenmesi ve aynı zamanda Yemen nüfusunun temel ihtiyaçlarının kesintisiz olarak limanlardan geçişinin sağlanmasıdır.

UNVIM mekanizması, Aden haricindeki tüm limanlarda (Yemen Hükümeti'nin kontrolünde olmayan limanlar) geçerli olacağından tüm gemilerin söz konusu mekanizma üzerinden gümrük gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Mekanizmanın işleyişiyle ilgili detaylara ve gümrük beyan formu gibi belgelere UNVIM'ın internet sitesinden erişilebilir: http://www.vimye.org/

Ayrıca, EK-3'teki süreç haritası da mekanizmanın işleyişini görsel olarak açıklamaktadır.

 

İlgi yazıda ifade edildiği üzere, mekanizma henüz tam olarak işlevsellik kazanmış değildir ve UNVIM'ı kullanan gemilerin aynı zamanda Riyad'daki Tahliye ve İnsani Operasyonlar Merkezi (EHOC – Evacuation and Humanitarian Operations Centre)'ne başvurmaları gerekip gerekmediği halen belirsizdir. İlgili tüm tarafların UNVIM'a kayıt olması beklenmektedir ve ayrıca önümüzdeki günlerde ortadan kaldırılacak birtakım siyasi engeller mevcuttur.

Bu nedenlerden dolayı, Aden dışındaki Yemen Limanları'na yanaşacak tüm gemilerin gümrük işlemlerini mevcut EHOC ve UNVIM sistemlerinin ikisi üzerinden de yapması tavsiye edilmektedir. Bu durum idari yükü arttıracak olsa da, mevcut koşullar altında Yemen Limanları'na sorunsuz giriş sağlayacak en kesin yol budur.

 

 

İlgi yazı ve Ekleri ilişikte sunulmuştur:

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

 

EKLER:

- EK-1: United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen Standard Operating  

Procedures

- EK-2: Notification Form for Yemen-based Importers/Traders

- EK-3: Request for Clearance Form

- EK-4: Flow Chart

DAĞITIM:

Gereği:                                                                         Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web)                                              -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                               Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Sn. Sefer KALKAVAN

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                   TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-İMEAK DTO Şubeleri                                                -Meclis Başkanlık Divanı

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                    -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası            -Sn. Erol YÜCEL

-WISTA Türkiye Derneği                                            TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı

-Gemi Sahibi Firmalar                                                 -İMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ULUÇAY
Ünvan : Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (456)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

burcu ulucay_20160322171734.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası