• Anasayfa
 • |
 • Gümrük Kartı İşlemleri

Gümrük Kartı İşlemleri

GÜMRÜK KARTI İŞLEMLERİ 

🔹 Gümrük İşlem Takip Kartı

4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan "Gümrük İşlemi Takip Kartı" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış bulunan 71 seri nolu Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında Deniz Ticaret Odasına üyesi bulunan acentelerde görev yapan personel için düzenlenmektedir.

Gümrük İşlem Takip Kartı Başvuru Evrakları;

- Talebe ilişkin dilekçe
- Son 3 aylık SSK bildirgesi
- SSK taahhütnamesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
- SSK işe giriş bildirgesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan ya da Nüfus Müd.'den - ASIL - )
- Kart sahibi imza beyannamesi (ASIL )
- Kart sahibi temsil yetki belgesi ( vekâletname- ASIL - )
- Firma taahhütnamesi
- 1 adet resim

Firma ve SSK taahhütnamesi için tıklayınız

Odamız Üyesi firma, personeli için müracaatta bulunmak üzere hazırlamış olduğu dosyayı Üye İlişkileri Birimine teslim eder. Başvuru evraklarında bir eksiklik bulunmaması durumunda kartların düzenlenmesine yönelik işlemler başlatılır. Kartlar basılmak üzere matbaaya gönderilir. Basımı yapılan kartların Oda tarafından onayları yapılarak,  başvuru dosya asılları ile birlikte Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde onaylanan kartlar Odamıza gönderilir. Odamıza gönderimi yapılan kartlar Oda Meclisi tarafından belirlenen tarife kapsamında belirlenen ücretin banka hesabımıza veya Oda veznesine yatırılmasına istinaden teslim tutanağı ile teslim edilir.

Gümrük İşlem Takip kartları süresiz olarak düzenlenmekte olup,  Gümrük işlem takip kartı için başvuruda bulunup kartı teslim edilen firma personelinin işten ayrılması durumunda taahhütname gereği kartı Odamıza teslim etmek, eğer kart kaybedilirse de gazeteye ilan verip yine Odamıza bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

🔹 Gümrük İşlem Giriş Kartı (Akıllı Kart)

Gümrük idarelerinde yetkisiz iş takiplerinin önlenmesi ve oluşabilecek suiistimallerin önüne geçilebilmesini teminen gümrük hizmet binalarına giriş ve çıkışlarda turnike sistemlerinin kurulması ve bu turnikelerde kullanılmak üzere gümrük idarelerinde doğrudan ve dolaylı temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilere akıllı kart özelliği bulunan giriş kartlarının basımına ilişkin uygulamaya başlanmıştır.

Gümrük İşlem Giriş Kartı (Akıllı Kart) için Gerekli Evraklar: 

 • -Talebe İlişkin Dilekçe 
 • -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü adına
  Ziraat Bankası Etimesgut/Ankara Şubesi TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25 no.lu
  hesabına ilgili kişi adına ilgili yıla ait basılı kağıt bedeli tutarının yatırıldığına dair dekont aslı veya fotokopisi 
 • -Son 6 ayda çekilmiş 2,5 x 3,5 cm boyutunda dijital ortama aktarılmış Resim
  (Dijital ortama aktarılan resmin 300 DPİ çözünürlüğünde JPEG formatında ve dosya adının TC Kimlik numarası olması gerekmektedir (Örn: TCKIMLIKNO.JPEG)) (CD olarak yazı ekine eklenmesi gerekmektedir) 
 • -Odamız tarafından verilen Gümrük İşlem Takip Kartı Kopyası
 • -👉 İşlem Takip Kartı Talep Tablosu (Excel olarak CD’de yer alması gerekmektedir.) 

Akıllı Kart Başvuru talepleri kabul edilen Üyelerimizin personellerinin dosyaları alınarak;  T.C. Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü’nün onayına gönderilir,  onayları tamamlanan kartlar teslim tutanağı ile ilgili kart sahibine veya firma temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

Gümrük Giriş Kartı (Akıllı Kart)’nın  Gümrük İşlem Takip Kartlarına bağlı olarak düzenlenmesi nedeniyle; Gümrük İşlem Takip Kartı’nda meydana gelen değişiklikler kapsamında ilgili kartların da İMEAK DTO’na teslim edilmesi zorunludur.

Vize gerektirmeyen Gümrük Giriş Kartı (Akıllı Kart) kullanımı süresizdir.