Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik


İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ
DENİZ TİCARET ODASI
WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 • AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Web Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın (“İMEAK DTO” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Üyeler/Üye Hissedarları, Üye Yetkilileri/Çalışanları, Çalışan Adayları, Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişiler, Üçüncü Kişiler, Sınav Adayı ve Çevrimiçi Ziyaretçiler’e (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu Kişi Grupları’nı aydınlatmayı hedeflemektedir.

 • TANIMLAR

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
6698 sayılı Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tedarikçi : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İş Ortağı : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

İMEAK DTO olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

  • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu ilke uyarınca özellikle, Veri Sorumlusu olarak kişisel veri işleme amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken çıkarlarınızı ve makul beklentilerinizi de dikkate almakta, haklarımızı kötüye kullanmamakta ve veri işleme faaliyetlerimizde şeffaflık prensibine uygun hareket etmekteyiz.

  • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin önemini vurgulayan bu ilke doğrultusunda meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler İMEAK DTO bünyesinde oluşturulmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu kontrol edilmekte ve kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, bu ilke 6698 sayılı Kanun uyarınca sahip olduğunuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile de uyumlu olarak uygulanmaktadır.

  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Bu bağlamda, kişisel veri işleme faaliyetlerimizin, ilgili kişilerce açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlamakta, hangi amaçlara ve hukuki işleme şartlarına dayandığını işbu İlkeler’in 6. ve 8. maddeleri ile tespit ve açıkça ifade etmekteyiz.

  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine bu ilke kapsamında mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamakta veya işlenmemektedir.

  • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu konuda, Veri Sorumlusu olarak, ilgili idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, İMEAK DTO tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

  •  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Temel kural kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlenememesi olup, bu istisnaya göre kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu doğrultuda, rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması şartıyla kişisel verilerin işlenebileceği öngörülmektedir.

  • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu şart ile geçerli bir sözleşmede bulunulan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla taraflara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi durumunda ayrıca açık rızaya gerek bulunmayacaktır.

  • İMEAK DTO’nun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  • Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş, yani sizin tarafınızdan kamuoyu ile paylaşılmış olması halinde, işlenebilecektir. Bu noktada, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.

  • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  • Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

İMEAK DTO’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Öte yandan bu gibi durumlarda dahi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulacak ve ilgili kişinin menfaat dengesi gözetilecektir.

  • Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verilerin açık rızaya dayanılarak işlenmesi asıl kural olmakla birlikte, işbu maddede belirtilen diğer şartların varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızasına dayanılmamaktadır. Aksi halde, hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilebilecektir. Bu bağlamda kişisel verileriniz, işbu İlkeler’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi

Veri Kategorileri

Hukuki Sebepler

Çalışan Adayı

Kimlik

 • Açık rızanın varlığı (madde 5/1)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (madde 5/2-f)

İletişim

Mesleki Deneyim

Özlük (Özgeçmişte bulunan diğer bilgiler)

Sağlık Bilgileri 

 • Açık rızanın varlığı (madde 6/2)

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • Kanunlarda öngörülmesi (madde 6/3)

Üye/Üye Hissedarı

Kimlik

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (madde 5/2-a)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

İletişim

Finans

Müşteri İşlem

Hukuki İşlem

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • Kanunlarda öngörülmesi (madde 6/3)

Üye Yetkilisi/Çalışanı

Kimlik

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

 

İletişim

Hukuki İşlem

Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

Kimlik

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (madde 5/2-f)

İletişim

Hukuki İşlem

Finans

Sınav Adayı

Kimlik

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (madde 5/2-a)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

İletişim

Mesleki Deneyim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (madde 5/2-a)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

İletişim

Hukuki İşlem

Finans

Mesleki Deneyim

Üçüncü Kişi

Kimlik

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

İletişim

Hukuki İşlem

Çevrimiçi Ziyaretçi

Kimlik

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (madde 5/2-a)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (madde 5/2-ç)

İletişim

Pazarlama

İşlem Güvenliği

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İMEAK DTO nezdinde, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

  • Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, çalışan adayı başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, menfaatlerin planlanması ve icrası ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Üye/Üye Hissedarı ile Üye Yetkilisi/Çalışanı

Üye kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. e 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Sınav Adayı

Sınav Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, sınav süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet alan kişi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Üçüncü Kişi

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt içi ve yurt dışı yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, işbu İlkeler’in 3. ve 6. maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İMEAK DTO’ya iletilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer aldığı  üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ya da veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak; özel nitelikli kişisel verileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile belirtildiği üzere; kanunlarda öngörülmesi ve  açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sisteminin parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

İMEAK DTO, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.
Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.
İMEAK DTO, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 • ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

İlgili Kişi Grubu, 3. kişilere ilişkin ilettiği kişisel veriler hakkında verisini paylaştığını 3. kişilere 6698 sayılı Kanun’a uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili kişi grubu nezdinde kalacaktır.

 • BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; imeakdto@hs01.kep.tr KEP adresimize, kvkk@denizticaretodasi.org.tr  e-mail adresimize, sistemimizde bulunan ve size ait olduğu ispat edilebilen kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, veya “Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul” adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu İMEAK DTO olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İMEAK DTO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


ÇEREZ POLİTİKASI

 • Çerezler Neden Kullanılır? 

Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler zararlı yazılımlar veya bilgisayarına zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanması sağlamak amacıyla kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Kullandığımız çerezlerin detayına “Bizler Çerezleri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz?” başlıklı menüden, çerezlerin yönetimine ilişkin ise “Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz?” başlıklı menüden erişebilirsiniz.
Bazı çerez türlerine ilişkin bilgilendirme aşağıda sunulmaktadır:

Kurum Çerezleri
Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk önce Kurum Çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir.

Üçüncü Taraf Çerezler
Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir. Örneğin: Bir web sayfası içerisinde Youtube bağlantısı eklendiğinde bu bağlantıya her basıldığında tarayıcıya Youtube çerezi eklenecektir.

Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahil tutulabilen çerez çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.

Güvenli Çerezler
Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri, yani şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

 

 • Bizler Çerezleri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz?

İMEAK DTO olarak bizler, web sayfamızda Kurum Çerezleri, Üçüncü Taraf Çerezleri, Oturum Çerezleri, Kalıcı Çerezler ve Güvenli Çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız.
Web sitemizde kullanabileceğimiz çerezleri sizler için aşağıdaki gibi kategorize ettik:

 • Kesinlikle Gerekli
 • Verim ve İşlevsellik (Açık Rıza)
 • Pazarlama (Açık Rıza)

Kesinlikle Gerekli çerezler web sayfamızda dolaşmanıza ve güvenli alanlar gibi temel özellikleri kullanmanıza izin verir. Kesinlikle gerekli çerezlerin engellenmesi durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında ve güvenliğinin nasıl bir performans göstereceğini garanti edememekteyiz. 

Ad 

Sağlayıcı 

Açıklama 

Veri Yaşam Döngüsü 

ASP.NET_SessionId

www.denizticaretodasi.org.tr
portal.denizticaretodasi.org.tr
stajyer.denizticaretodasi.org.tr

Microsoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır.

Oturum

__RequestVerificationToken

www.denizticaretodasi.org.tr

Bu çerez, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir çerezdir. Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı hakkında hiçbir bilgi içermez ve tarayıcı kapatıldığında yok edilir.

Oturum

Verim ve işlevsellik için kullanılan çerezler sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır. Bu çerezler için öncelikle açık rızanıza başvuruyor ve sizlerin vermiş olduğu izin sonrasında işleme faaliyetine başlıyoruz. Rıza vermediğiniz hiçbir durumda kesenlikle gerekli olan çerezler hariç veri işleme yapılmamaktadır.

 

Ad 

Sağlayıcı

Açıklama 

Veri Yaşam Döngüsü 

 

OTZ

www.google.com

Kullanıcı tercihlerinin hafızada tutularak geri çağrılması için kullanılır.

1 Ay

_ga

.denizticaretodasi.org.tr

Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistiksel veriler üretmek için kullanılan bir kimliği kaydeder.

2 Yıl

_gat_gtag_UA_42194039_1

.denizticaretodasi.org.tr

Google Analytics                Google Analytics tarafından istekleri kısmak için kullanılır.

1 Gün

_GRECAPTCHA

google.com

Bu web sitesi, bu web sitesinde sağlanan formların gerçek bir kişi tarafından doldurulması veya otomatik makine işleme ile kötüye kullanılması durumları arasında ayrım yapabilmek için Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan “reCAPTCHA” hizmetini kullanır. Bu, Google'ın reCAPTCHA için gerektirdiği IP adresini ve muhtemelen diğer verileri Google'a göndermeyi içerir.

3 Ay

_gid

.denizticaretodasi.org.tr

Vimeo tarafından belirlenir, Google Analytics aracılığıyla kullanıcılar arasında ayrım yapar. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistiksel veriler üretmek için kullanılan bir kimliği kaydeder.

1 Gün

LOGIN_INFO

youtube.com

YouTube (Google) tarafından kullanıcı tercihlerini ve diğer belirtilmemiş amaçları depolamak için kullanılır.

2 Yıl

PREF

youtube.com

Ziyaretçinin YouTube videolarını farklı web sitelerinde nasıl kullandığına dair istatistikleri tutmak için Google tarafından kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

1 Yıl

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Bu çerez YouTube tarafından ayarlanır. Bir web sitesindeki katıştırılmış YouTube videolarının bilgilerini izlemek için kullanılır.

6 Ay

YSC

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videolarının gördüğü ile ilgili istatistikleri tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Oturum

PopupClose

www.denizticaretodasi.org.tr

Sitede açılan Pop-up ekranlarının kapatılması için kullanılır.

1 Gün

 

Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz bağlantılar dahil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar. Diğer kullanmış olduğumuz çerezlerin yanı sıra, listede belirtmiş olduğumuz üçüncü taraflar da yine izninizle beraber, bilgisayarınıza ilgili çerezleri eklemekte ve kullanmaktadır.

 

Ad

Sağlayıcı

Açıklama

Veri Yaşam Döngüsü

1P_JAR

google.com / gstatic.com /
google.com.tr

Ziyaretçi kullanım bilgilerini tutmak için kullanılır.

1 Ay

SSID

google.com

Reklam alanlarına yapılan ziyaretler üzerinden hedefleme yapmak için kullanılır.

2 Yıl

APISID

youtube.com

Bu çerezler, Google tarafından son aramalara ve önceki etkileşimlere dayalı olarak Google sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için kullanılır.

2 Yıl

SAPISID

youtube.com

Bu çerez; son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

2 Yıl

HSID

youtube.com

Bu çerez; son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

2 Yıl

SID

youtube.com

Bu çerez; son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

1 Yıl

DSID

Doubleclick.net

Google dışı sitelerde oturum açmış bir kullanıcıyı tanımlamak ve reklam kişiselleştirmeyle ilgili kullanıcı tercihlerini depolamak için kullanılır.

2 Hafta

RUL

doubleclick.net

Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder

1 Yıl

IDE

doubleclick.net

Doubleclick.net ‘ten gelen bu tanımlama bilgisi, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve belirtilen web sitesini ziyaret etmeden önce son kullanıcının görmüş olabileceği reklamla ilgili bilgi içerir.       

10 Gün

NID

google.com /
google.com.tr

Reklam amaçlarıyla kullanılır.

6 Ay

__Secure-1PAPISID
__Secure-1PSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-3PSIDCC

google.com /
google.com.tr / youtube.com /

Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır.

Secure-1PAPISID
Secure-1PSID
Secure-3PAPISID
2 Yıl
Secure-3PSID
2 Yıl
Secure-3PSIDCC
1 Yıl

-gads

google.com

Google'ın DoubleClick for Publishers hizmetiyle ilişkilidir. Alanımızdaki reklamlarla etkileşimleri ölçmek ve aynı reklamların size çok fazla gösterilmesini engellemek gibi amaçlara hizmet eder.

1 Yıl

 

3. Taraf firmaların Çerez Politikaları için daha detaylı bilgi aşağıdaki gibidir;

 • Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz?

Herhangi bir zamanda izin verdiğiniz çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Kullanılan çerezlerin silinmesi durumunda web sayfamız sizden tekrar izin alıncaya kadar çerez işlemesi yapmayacaktır. Sayfayı yeniden yüklediğiniz durumunda çerez kullanımı için tekrar açık rızanıza başvurulacaktır. Açık rıza vermeniz durumunda çerezler işlenebilecek aksi halde işlenemeyecektir.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla 4 (dört) tarayıcının kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için; www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 • Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Elimizde bulunan herhangi bir kişisel verinin yanlış veya eksik olduğuna inanıyorsanız, bu bilgileri görme, düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Talepleriniz, önerileriniz ve şikayetleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinmek istemeniz durumunda, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Talebinizi hızlıca değerlendirecek ve sizlere konuyla ilgili en kısa sürede destek olacağız.
6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızda yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu” ’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; “imeakdto@hs01.kep.tr” KEP adresine, “kvkk@denizticaretodasi.org.tr” e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile “Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul TÜRKİYE” adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.İlgili Kişi Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu