• Anasayfa
  • |
  • Kobilere Yönelik Devlet Deslekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamı Genişletildi

Kobilere Yönelik Devlet Deslekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamı Genişletildi

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ek olarak "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 25 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası"nın kapsamı genişletilerek yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler uygulamaya dahil edilmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak ve bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecektir.

Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen kapsam dâhilindeki işletmeler "www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecektir. Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mikro ve küçük” ibaresi “mikro, küçük ve orta büyüklükteki” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu iktisadi kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Alacak sigortası kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “toplam kredi limiti” ibareleri “azami sorumluluk tutarı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

“(3) İkinci fıkrada belirtilen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami kredi limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

“Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.”

“Sigorta dönemi içinde sigortalının  yeni çalışmaya başlayacağı  alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar için 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sistemin yönetilmesi için bir takvim yılı içinde yapılan harcamaların ve diğer giderlerin, aynı yıl içinde Merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %10’unu geçmesi durumunda, aşan tutar takip eden azami üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan orta büyüklükteki işletmelere bu maddeyi ihdas eden tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir Türk Lirası (dâhil) ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulur.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 7 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleri 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi                                                                                    Sayısı

24/12/2018

30635

Tüm Sliderlar