• Anasayfa
  • |
  • PSC Tarafından Gemi Yakıtlarının Spot Numunelerinin Alınması – Mürettebatınızı Hazırlayın Hk.

PSC Tarafından Gemi Yakıtlarının Spot Numunelerinin Alınması – Mürettebatınızı Hazırlayın Hk.

PSC Tarafından Gemi Yakıtlarının Spot Numunelerinin Alınması – Mürettebatınızı Hazırlayın

Liman Devleti Kontrolü (Port State Control – PSC) tarafından gemi yakıtlarının spot numunelerinin alınmasına karşı mürettebatınızı hazırlayın”. Bu çağrı, armatörlerin filolarını ve mürettebatlarını 2020 küresel kükürt üst limitine uygun olarak hazırladıkları sırada gemi yakıtlarının spot numunesinin alınması oldukça önemsiz bir tavsiye olarak görünebilmektedir. Gemi yakıtının spot numunesinin alınması yeni bir husus değildir. %0.10 kükürt limitinin, AB limanlarında ve belirlenen Emisyon Kontrol Bölgeleri’nde (Emission Control Areas – ECAs) yürürlüğe girmesinden itibaren gemi yakıtlarının spot numunesinin alınması ve analizi, kullanılan yakıtın gerçek kükürt içeriğini belirlemek üzere, Liman Devleti Kontrolü tarafından yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır.

Küresel %0.50 kükürt üst limitine uygunluk çok daha fazla miktarda ve tipte farklı yakıtı kapsarken, ECAlar; coğrafi açıdan hala nispeten sınırlı durumdadır. Bu nedenle, gemi yakıtlarının spot numunelerinin alınmasına yönelik PSC taleplerinin 1 Ocak 2020 tarihinden sonra önemli ölçüde artacağı beklenmekte olup; armatörlerin gemilerini ve mürettebatlarını bu kapsamda hazırlamaları önerilmektedir. Ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization – IMO) ‘taşıma yasağı’ olarak adlandırılan ve 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan uyumlu yakıtın taşınmasına ilişkin bir yasağı kabul etmesi, bu gereksinimlere yönelik olarak PSC’yi daha fazla numune almaya yöneltmesi beklenmektedir.

 

PSC müfettişleri dahi hata yapmaktadır

PSC, 2020 küresel %0.50 kükürt üst limiti uygulamasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Fakat birçok PSC yönetimi, mevzuat değişikliklerinden önce müfettişlerinin eğitimine yönelik yatırımlar yaparken, bazı yönetimler 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan yeni teftiş görevleri için yeterince hazırlıklı olmayabilirler. Aşağıda rapor edilen vakalar PSC müfettişlerinin bile muhtelif zamanlarda hata yaptıklarını göstermektedir. Bahsi geçen hataların gemilerin ceza almasına yol açtığı durumlarda, uygun gemi prosedürleri ve iyi hazırlanmış dikkatli bir mürettebat, söz konusu durumun sonuçlarını değiştirme konusunda büyük değişiklikler yaratabilmektedir.

Vaka 1 – imzalamadan önce ayrıntısıyla okuyunuz

Gard ile giriş yapan bir gemi; yakın zamanda AB limanında “limanda kanunlar tarafından belirlenen (%0.10) kükürt limitinden yüksek bir kükürt değeri içeren deniz yakıtı kullanması sebebiyle” cezaya çarptırılmıştır. Söz konusu gemi rıhtımdayken yakıt sisteminden alınan bir numune, yakıtın %0.10 kükürt sınırını aştığını ortaya koymuştur. Test sonuçları gemi mürettebatında şaşkınlık uyandırmıştır. Baş mühendise göre denetleme sırasında geminin yardımcı motorları uyumlu deniz dizel yakıtı ile (Marine Gas Oil - MGO) çalışmaktaydı. Baş Mühendisin beyanı; kükürt içeriğinin %0.10 limitinden düşük olduğunu gösteren MGO bunker teslim beyanının yanı sıra, MGO’ya geçişin limandaki gerekliliklere uygun olarak yapıldığını gösteren geminin jurnal girdileri ile de desteklenmiştir.

Müteakip incelemeler, geminin ana motorlarını besleyen yakıt tedarik ünitesinin PSC denetimi sırasında da çalıştığını göstermektedir. Fakat söz konusu incelemeler kapsamında; ünitenin, ana makinelerin durdurulmasından sonra güvenlik prosedürleri gereği yalnızca devirdaim modunda çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle armatör, müfettişin ‘yanlış sistemden’ örnek almasının ve alınan örneğin gemi rıhtımdayken kullanılan yakıtı yansıtmamasının muhtemel olduğu kanısına varmıştır. Ek olarak yapılan yakıt örneklendirme testleri de söz konusu sonucu desteklemiştir; alınan numune yakıt MGO olması gerekirken ağır yakıt (Marine Heavy Fuel Oil – HFO) çıkmıştır. Bu örnekten anlaşıldığı üzere Üyemiz, PSC müfettişinin bir hatası yüzünden cezalandırılabilirdi.

İleri incelemelerin ardından armatör; PSC müfettişinin numune raporunun noksan olduğunu tespit etmiş olup, söz konusu raporun geminin test edilen mükerrer yakıt örneği ile doğrudan bağdaştırılamayacağı kararına varmıştır. Bahsi geçen rapor, örneği alınan yakıtın kalitesini ve örneğin alındığı yeri belirtmemekle beraber, numune şişesinin üstünde yer alan damga numarasını da listelememiştir. Fakat hiçbir itiraz ihbarı olmadan müfettiş raporunun Kaptan ve Baş Mühendis tarafından imzalandığı anlaşıldığında armatör için bu duruma karşı çıkmak oldukça zor bir hal almıştır.

 

Vaka 2 – bir resim binlerce kelimeye değer

Yine bir AB limanında vuku bulan başka bir vakada ise bir geminin rutin liman devleti kontrolü kapsamında yakıt örneği alınmıştır. Bir önceki vakada olduğu gibi, numune test edildiğinde örneği alınan yakıtta bulunan kükürt içeriğinin %0.10’un üzerinde olduğu görülmüş olup, söz konusu gemiye para cezası kesilmiştir. Bu vakada ise Üyemiz, geminin son iki yıl boyunca yalnızca uyumlu son derece düşük oranlı kükürt yakıt (Ultra-Low Sulphur Fuel Oil - ULSFO) ikmal ettiğini ve kullandığını belgelendirebilmiştir. Armatörün bakış açısına göre geminin kullandığı yakıtın belirtilen kükürt seviyelerini içermesinin mümkün olmadığı açıktır.

Gemi mürettebatının PSC denetimi esnasında fotoğraflar çekmesi sebebiyle, ilgili numune şişesinin üzerinde yer alan doğru damga numarası kolayca belirlenebilmiş olup, gemi üzerinde tutulan yedek örneğin yeri hızla saptanabilmiştir. Sonuç olarak yedek örnek şişesinin, gemide kullanılan ULSFO ile benzerlik göstermeyen yoğun kahverengimsi bir yağ içerdiği ortaya çıkmıştır. Yedek örnek test edilip hidrolik yağ içerdiği ortaya çıktığında söz konusu ceza iptal edilmiştir. Armatör, dikkatli mürettebat ve gemi rutinlerinin düzenli yapılması sayesinde PSC müfettişinin hata yaptığını kanıtlayabilmiştir.

 

Kükürt denetlemeleri – dikkat edilmesi gereken hususlar

Bir gemi; daha önceden uyumsuz yakıt bulundurması, yakıtı ile ilgili uyarı alması, sadece belirli bir limanda yakıt ikmal etmek üzere planlanmış olması ya da bir deniz emniyeti idaresinin gelişmiş doğrulama programının bir parçası olarak veya sadece PSC tarafından yapılması belirlenen geniş kapsamlı bir denetim oranına ulaşmak gibi birçok sebep yüzünden kükürt denetimine tabi tutulabilmektedir.

Uyumluluk durumunu doğrulama yöntemleri

PSC’nin; düşük kükürtlü yakıt kullanarak 2020 yılı gerekliliklerini karşılamayı planlayan gemilerin birçoğu için uyumlu olup olmadıklarını tespit etmek üzere iki adet yöntemi bulunmaktadır:

1)     Prosedürleri, bunker teslim beyanlarını (Bunker Delivery Note - BDN), seyir defteri kayıtlarını inceleyerek ve MARPOL kapsamında teslim alınan örneği analiz ederek ve yakıt sisteminin farklı lokasyonlarından ek numuneler alarak gemi yakıtının kükürt içeriğinin doğrulanması.

2)     Kükürt tespit edici dronelar veya karada stratejik konumlara konuşlandırılan benzer izleme ekipmanları gibi uzaktan algılama ekipmanları kullanarak geminin egzoz gazında bulunan kükürt içeriğinin ölçülmesi.

Doküman incelemesi

MARPOL Ek VI’ya uyumluluk durumlarının birçoğu kayıt altına alınarak belgelendirilmektedir. Bu nedenle, gemi limana girmeden önce bütün MARPOL Ek VI dokümantasyonunun tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak önem arz etmektedir. 2018 yılında yapılan Tokyo Mutabakat Anlaşması (Memorandum of Understanding – MOU) denetleme kampanyasından alınan sonuçlar, eksik yakıt teslim beyanlarının kampanya süresince tespit edilen en önemli noksanlardan biri olduğunu ortaya koymuştur. MARPOL Ek VI’nın 18.6 sayılı yönetmeliği kapsamında, yakıtın gemiye alınmasından itibaren üç yıllık bir dönem boyunca yakıt teslim beyanlarının gemide saklanması şartı getirilmiştir.

Daha kısa vadede, PSC, %0.50 kükürt limiti şartına uyumluluk durumunun teyit edilmesi sırasında gemi uygulamaları planlarını da (Ship Implementations Plans – SIP) göz önünde bulundurabilmektedir. Geliştirilmiş bir gemi uygulama planına ve yakıt açısından uyumluluğu sağlamaya yönelik olarak atılan adımların düzenli kaydına sahip bir gemi, gemi mürettebatının ve yöneticilerinin iyi niyetli davrandıklarını ve tam uyumluluğu sağlama hususunda yapılması beklenen her şeyi yaptıklarını PSC’ye kanıtlama konusunda daha iyi bir konumda olacaktır. Fakat bir gemi uygulama planına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle de gemi uygulama planının eksikliği veya yanlış girdiler PSC noksanlığına dayanak teşkil etmemektedir.

Ön denetim

PSC tarafından yapılan ön incelemeler sırasında uzaktan algılama ekipmanı ve elde taşınabilir yakıt analizörü kullanımının yaygın bir hal alması olası gözükmektedir. Örnek olarak, Danimarka Denizcilik İdareleri, Danimarka sularında seyreden gemilerden kaynaklanan emisyonları denetlemek üzere kükürt tespit edici bir drone’un halihazırda kullanıldığını duyurmuştur. Bahse konu drone, geminin egzoz gaz sütununa girdiği zaman yakıtta bulunan kükürt miktarını kayıt altına alarak bir geminin uygun gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını takip etme yetkisi olan Danimarka makam ve mercilerine ivedilikle veri sunabilmektedir. Ayrıca, Uzaktan Kumandalı Hava Aracı Sistemi, arama ve kurtarma görevleri sırasında ek yardım sağlamanın yanı sıra petrol döküntülerini tespit etmek ve izlemek amacıyla İspanya’nın güneyinde bulunan Huelva ilindeki İspanya deniz emniyeti ajansı SASEMAR tarafından kullanılmaktadır

Gemi mürettebatının bahsi geçen ekipmanlardan alınan sonuçların yalnızca belirtici nitelikte olduğunu ve bu sonuçların, uyumsuzluk durumunun kesin bir kanıtı olarak kabul edilmemesi gerektiğini bilmesi önem arz etmektedir. Fakat PSC müfettişleri söz konusu sonuçları daha fazla denetim yapmak üzere ‘eksiklik’ olarak değerlendirebilmektedir.

Daha detaylı denetleme

Bahsi geçen ‘Eksikliğin’ daha detaylı bir denetleme yürütmek anlamına gelmesinden dolayı, PSC, yakıt test laboratuvarında analiz edilecek yakıt örnekleri talep edebilmektedir. Bahsi geçen örnekler, yakıt teslim beyanı aracılığıyla tedarik edilen temsili numuneler veya geminin yağ kanallarından ve/veya tanklarından alınan yakıt spot numuneleri olabilmektedir.

18.8.1 sayılı Yönetmelik uyarınca gerekli olan MARPOL teslim numunesinin gemiden alındığı hallerde, söz konusu gemiye bir dekont verilmelidir. İnceleme sırasında geminin yağ kanallarından veya tanklarından spot örneklerinin alınması halinde, Baş Mühendis numunelerin doğru yerden ve doğru şekilde alındığını onaylamak adına daima görevinin başında olmalıdır. Ek olarak, Baş Mühendisin numunenin kalitesini hızlı bir şekilde denetlemesi, her bir numune şişesinin düzgün bir şekilde etiketlendiğini onaylaması ve geminin kendisine ait numunelerin gemide saklandığından emin olması gerekmektedir. Numunenin alındığı numune alım noktası, numunenin alındığı tarih ve liman, geminin adı ve IMO numarası ve mühür tanımlama detayları gibi bilgilerin PSC müfettişi tarafından rapor edilmesi önem arz etmektedir.

 

Belirlenen numune alım noktaları MARPOL Ek VI kapsamında zorunlu hale gelmiştir

Gemi üzerinde numunelerin alınmasını kolaylaştırmaya yönelik numune alım noktaları belirleme ve gerekli görüldüğü durumlarda bahse konu noktaların kurulumu ile ilgili MARPOL Ek VI kapsamında geçmişi kapsayan yeni bir gereklilik, Şubat 2019’da gerçekleştirilen IMO’nun Kirlilik Önleme ve Müdahele (Pollution Prevention and Response – PPR 6) alt komitesinin altıncı oturumunda onaylanmıştır. Mayıs 2019’da gerçekleştirilen MEPC 74’ten çıkan onaya tabi olarak; değişiklik yapılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 12 ay ya da daha uzun bir süre sonra oluşturulan ilk IAPP yenileme araştırmasından daha geç olmayacak şekilde, numune alım noktalarının belirlenmesi ve söz konusu noktaların açıkça belirtilmesi gerekecektir.

PPR 6’da da mutabık kalındığı üzere, armatörlerin numune alım noktaları belirlerken “Gemide kullanılan yakıtın kükürt içeriğinin teyit edilmesine yönelik olarak alınan örnekler ile ilgili 2019 yılı Kılavuz ilkelerini” göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu Kılavuzlar yalnızca bir tavsiye niteliğinde olmalarına rağmen, numune alım yerleri ve numunelerin elleçlenmesi hususlarında müfettişlere yakıtın kükürt içeriğini belirlemelerine yönelik uygun bir numune alım yöntemi sunmaktadır.

Gemide alınan spot numuneler ile ‘MARPOL numunesi’ olarak bilinen yakıtın gemiye teslim edildiği zaman alınan numuneleri ayırmak amacıyla PPR 6, MARPOL Ek VI kapsamında iki yeni terim ortaya koymuştur: ‘gemide kullanılmakta olan yakıt numunesi’ (in-use sample) geminin yakıt sisteminden alınan numuneyi tanımlamak için kullanılmakta olup, ‘gemiden alınan numune’ (onboard sample) ise geminin bunker tankından alınan numuneyi tanımlamaya yönelik olarak kullanılmaktadır. ‘Gemiden alınan numune’ terimi, yeni ‘nakliye yasağına’ uyumluluğu doğrulama amacıyla uygulamaya konulmuştur. PPR 6 tarafından alınan bir başka karara göre numunelerin gemilerin bunker tanklarından güvenli bir şekilde alınmasının yeni ek kılavuz ilkeler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

Özet ve tavsiyeler

IMO kapsamında devam eden hazırlık çalışmalarına ve gemi klas kuruluşları ve diğer sektör paydaşları tarafından yayımlanan çok sayıda kılavuza rağmen armatörler hala birtakım belirsizlikler ve 2020 yılı sonrasına yönelik muhtemel risklerle yüzleşmektedir. 2020 yılı yakıt fiyatları büyük bir bilinmezliktir. Anlaşıldığı üzere birçok armatör halihazırda zor bir ekonomik ortam içerisinde fiyat artışları hakkında endişe duymaktadırlar. Düşük kükürtlü yakıtlara ulaşabilirlik ve yeni yakıt karışımlarının kalitesi, armatörlerin diğer önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Yakıt grupları arasındaki uyumluluk ve dolayısıyla bazı yeni yakıtların uzun vadeli istikrarı önemli güvenlik konularını oluşturmaktadır. Egzoz gazı temizleme sistemlerine (scrubberlar) yatırım yapanların özellikle açık döngü scrubberlardan yıkama suyu boşaltımlarına ilişkin yerel yönetmeliği yakından takip etmeleri önem arz edecektir.

Fakat armatörler; PSC’nin sektörün hazır olup olmadığına bakmaksızın 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle kükürt limiti kurallarını uygulamaya başlayacağından şüphe etmesinler. Bu nedenle armatörlerin 2020 küresel kükürt limitine yönelik filolarını ve mürettebatlarını hazırlama aşamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Geminin yakıttan numune alma ile ilgili prosedürlerinin tekrardan gözden geçirilmesi.
  • Numune alım noktaları, alınan numunelerin yönetimi ve kayıtlarının tutulması açısından prosedürlerin, geminin yakıt sistemine yönelik olarak kabul edilebilir ve emniyetli numune alma yöntemleri tanımladığından emin olunması.
  • Motordan sorumlu ekibin eğitilmesi ve müfettişe gemide inceleme yaptığı süre boyunca refakat etmenin öneminin vurgulanması.
  • IMO tarafından oluşturulan mevcut veya gelecekte oluşturulacak numune alma kılavuzunda belirtilen tavsiyelerin geminin prosedürleri kapsamında uygulanıp uygulanmamasının göz önünde bulundurulması. Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı’nın (European Maritime Safety Agency – EMSA) “Kükürt Denetim Kılavuzu”, PSC’nin gemilerin denetimine yönelik yaklaşımları ve bir geminin geçerli kükürt zorunluluklarına uyumunun tespit edilme yöntemleri hususunda faydalı tavsiyeler ve bilgiler sağlamaktadır. EMSA kılavuzunun 2.7 sayılı kısmı numune toplama ve analize değinmektedir.

Armatörün uygun delil olmadan ihtilaflı bir davada iddiasını kanıtlayamama ihtimalinin yüksek olduğunu unutmamak gerekmektedir.

 

(Kaynak:http://www.gard.no/)