Üye Memnuniyeti Anketi

“ISO 9001” ve “Oda Akreditasyonu” Kalite Yönetim Sistemleri standartları gereği, sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla her yıl üye memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetin geliştirilmesine yönelik iyileştirme planları ve faaliyetler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üyelerimizin faaliyetlerimizden memnuniyet derecesinin belirlenmesi, DTO’dan beklentileri ve DTO’nun bu beklentileri karşılamadaki yeterliliğinin analiz edilmesine yönelik olarak 2012 yılı üye memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir. 1.Araştırmanın saha çalışması 12.11.2012-04.12.2012 tarihleri arasında 22 gün sürmüştür. 2.Anket, profesyonel bir araştırma firması tarafından gerçekleştirilmiştir. 3. Araştırmada, Odaların kullanmakta olduğu anket formlarının standardizasyonunu sağlamak amacıyla TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından oluşturulan anket formunun Odamıza uyarlanmış formatı kullanılmıştır. 4.  Araştırma sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeler raporlarda yer almakta olup, genel bir değerlendirme olarak “DTO ile bütün ilişkilerinizi düşündüğünüzde, bir üye olarak DTO’dan ne derece memnunsunuz?” sorusuna üyelerin verdiği cevaplar şöyledir: • % 86,6 Memnunum • %   5,1 Orta • %  8,3 Memnun değilim Dolayısıyla, genel memnuniyet % 91,7 olarak ölçülmektedir. 5. Üye memnuniyetinin geçen yıla göre % 7,6 oranında arttığı görülmüştür. 6.   Üye memnuniyet değerleri incelendiğinde, yıllar itibariyle üye memnuniyet derecesinin arttığı gözlemlenmektedir. Mükemmellikte sınır olmadığı cihetle üyelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırma yolunda gayretlerimiz artarak sürdürülmektedir.