• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı'nın 05.10.2020 tarih ve E.2323 sayılı yazısı ile;

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı 6. maddesinin (c) alt bendinin "İstanbul Boğazı için hava çekimi 54-58 metre ile Çanakkale Boğazı için hava çekimi 66-70 metre olan gemiler; acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında ve geçişten en az 30 gün önce ilgili liman başkanlığına seyir ve teknik hususlar ile ilgili bilgileri içeren yazılı müracaatlarını yaparlar. Geminin azami hava çekimi tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilecek ve geçiş öncesi liman başkanlığı ile TBGTH Merkezine yazılı olarak bilgi verilecektir. Seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk Boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespit edilir ve ilgili liman başkanlığı tarafından İdareye, KEGM'ne, diğer ilgili liman başkanlıklarına ve gemi kaptanına tebliğ edilmek üzere acentesine bildirilir." hükmüne amir olduğu, yine söz konusu Talimatın Geçici Maddesinde "Bu Talimatın 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde Çanakkale Boğazı için belirlenen hava çekimi hükmü, inşaatın devamı aşamasından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasına kadar Çanakkale Liman Başkanlığınca belirlenerek Çanakkale TBGTH Merkezi tarafından ilgililere duyurulur." şeklinde düzenlendiği,

1915 Çanakkale Köprüsü inşa faaliyetleri kapsamında Avrupa ve Asya kule ayaklarının inşasının tamamlandığı ve 08.09.2020 ile 17.09.020 tarihlerinde her iki ayak arasında "Geçici Taşıma Halatı Montajı"nın tamamlandığı, geçici taşıma halatının şu an için 100 metre kotunda tutulduğu, akabinde kediyolu halatlarının çekimi aşamasına geçileceği ve bu işlemin sonucunda hava çekiminin 73 metreye kadar düşeceği ancak kediyolu döşemesinin yapılması ile birlikte yüksekliğin 92 metreye çıkacağı, 17.09.2020 tarihi itibari ile Çanakkale Boğazından geçecek gemi ve deniz araçları için hava çekiminin (air draft) önemli bir hale geldiği,

Bu bilgiler ışığında, Çanakkale Boğazını kullanan gemi ve deniz araçlarının hava çekimi ile ilgili olarak düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğu, bu kapsamda;

* Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı 6 ncı maddesi gereği hava çekimi 66-70 metre olan gemilerin, acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında ve geçişten en az 30 gün önce ilgili Liman Başkanlığına seyir ve teknik hususlar ile ilgili bilgileri içeren yazılı müracaatlarını yapması, geminin azami hava çekiminin tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilmesi ve geçiş öncesi liman başkanlığı ile TBGTH Merkezine yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği, seyir can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk Boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartlarının Komisyon tarafından tespit edilecek Liman Başkanlığı tarafından İdareye, KEGM'ne, diğer ilgili liman başkanlıklarına ve gemi kaptanına tebliğ edilmek üzere acentesine bildirileceği,

* 1915 Çanakkale Köprüsü tabliye montajı yapılıncaya kadar, 70 metre üzeri hava çekimine sahip gemi ve deniz araçlarının seferlerinin planlanması aşamasında seyir ve teknik hususlar ile gemi/deniz aracının tanınmış klas kuruluşu veya geminin klas kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından belgelendirilen hava çekiminin Çanakkale Liman Başkanlığına sunulması, gemi/deniz aracının geçişinin uygun görülmesi halinde seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek Çanakkale Liman Başkanlığınca toplanan komisyon marifetiyle ilave geçiş şartları belirlenerek geçiş sağlanacağı,

* 1915 Çanakkale Köprüsü tabliye montajı başladıktan sonra Çanakkale Liman Başkanlığınca kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ve 70 metre üzeri gemi/deniz araçlarının Çanakkale Boğazından geçişine müsaade edilmeyeceği,

Çanakkale Boğazını kullanacak gemi/deniz araçlarının hava çekimi nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için gerekli bildirimlerin yapılması, yukarıda izahı yapılan hükümlere hassasiyetle uyulması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

1100_2624_1915canakkale_koprusu.pdf