• Anasayfa
  • |
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3081) 14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazte'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 21'nci maddesinin "Demir yolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar" başlığı "Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar" şeklinde değiştirmiş ve söz konusu maddeye;

"(2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir." fıkrası eklenmiştir.

Geçici ithal edilecek ticari kullanıma mahsusu hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden işlemlerinin yapılabileceği; yine, geçici ithal edilen eşyanın başkasına kiralanamama, ödünç verilememe ve bir başkasının kullanımına bırakılmama zorunluluğunu düzenleyen 43. Maddeye yapılan 2. fıkra ilavesi ile hava taşıtları için bu durumların mümkün olabileceği düzenlenmiştir.

Öte yandan "Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları başlıklı 131. Maddede yapılan değişiklik ile  boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç, doğalgaz ürünlerine % 4 olarak uygulanan mutad fire oran sınırının % 6 olarak genişletildiği görülmektedir.

Ayrıca "Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması  Geçici madde 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurtdışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz" geçici maddesi eklenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1141_2760_4458_say_l_g_mr_k_kanunun_baz_maddelerinin_uygulanmas_hakk_nda_karard.pdf