• Anasayfa
  • |
  • 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hk.

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli 32130 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un 10' uncu maddesinin 11' inci fıkrası uyarınca 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, Odamız üyelerinin 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan, Aidatlar ve Navlun Hasılatı Oda Payı borç asıllarının tamamı Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun'un ilgili fıkrası gereğince, üyelerin yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

 Üyelerimiz, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar 31.05.2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek olup, başvuru dilekçesinde yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını ve yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30.06.2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam 9 (dokuz) eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmekte olup, azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecek olup, belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Yine anılan madde gereği, ödemenin taksitlendirilerek yapılması durumunda, ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında, birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozularak, bu ana kadar tahsil edilen tutarlar borçtan düşülerek, kalan borcun muaccel olması ile birlikte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük gecikme zammı işletilecektir.

Yapılandırmadan faydalanacak üyelerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttı ile bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. 

Yapılandırma başvuru dilekçesi ekte bilgilerinize sunulmakta olup, başvurular Odamıza şahsen dilekçe ile yapabileceği gibi Odamızın kurumsal mail adresi olan yapilandirma@denizticaretodasi.org.tr e-posta yoluyla da başvuruda bulunabilecek, ayrıca "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa üye bilgi sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

253_962_7440_sayili_yapilandirma_kanunu_hk.pdf 253_962_yapilandirma_basvuru_dilekcesi.docx