ABD VIZESI HK.

YLGY: Türkiye Ticaret, sanayi, Deniz Ticaret Odalary ve Ticaret Borsalary Birli?inin 31.01.2003 tarih ve 08/322/3953 i?aret ve Sirküler no’lu yazysy. Ylgi yazyda : ABD Büyükelçili?inin 11 Eylül 2001 sonrasy birtakym güvenlik tedbirleri aldy?y, bu itibarla anylan Büyükelçili?in Konsolosluk Bölümünün, göçmen olmayan vize ba?vurularynda yeni bir uygulama ba?latty?y belirilmektedir. Vize talebinde bulunacaklaryn, ?ahsen ba?uvuru yapmalary gerekti?i, 14’den küçük ve 65 ya?yndan büyüklerin ise posta veya kurye yolu ile ba?vurabilecekleri, gerekli görüldü?ünde ?ahsen görü?me istenece?i belirtilmektedir. 16-45 ya? arasy erkeklerin, Göçmen Olmayan Vize Formu (DS-156)’na ilaveten DS-157 Formunu doldurmalarynyn zorunlu kylyndy?y belirtilmektedir. Vize hususunda ayryntyly bilgiler ile bahsekonu formlaryn http://www.usemb-ankara.org.tr adresinden Konsolosluk Bölümü kysmyndan sa?lanabilece?i belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymyzla Deniz YPEK Genel Sekreter