• Anasayfa
  • |
  • ATATÜRK VE GALATA KÖPRÜLERININ AÇÝLMASÝ

ATATÜRK VE GALATA KÖPRÜLERININ AÇÝLMASÝ

YLGY: T.C. Ba?bakanlyk Denizcilik Müste?arly?y Ystanbul Bölge Müdürlü?ü                      Ystanbul Liman Ba?kanly?y’nyn 25.02.2003 Tarih ve 465 No.lu yazysy Sayyn Üyemiz, Ylgi yazy ile; Atatürk ve Yeni Galata Köprülerinin her hafta Per?embe günlerinde ekte verilen listedeki saatler arasynda kara ta?yt trafi?ine kapatylarak, gemilerin Haliç’e giri?/çyky?larynyn temini bakymyndan deniz trafi?ine açylaca?y, Gemilerin, Ekte gönderilen program çerçevesinde Haliç’e giri? ve çyky?larynyn temini için Ystanbul Liman Tüzü?ü’nün 12. maddesi uyarynca gerekli i?lemlerin yapylmasy gerekti?i belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gere?ini rica ederiz. Saygylarymyzla    Deniz YPEK Genel Sekreter AYLAR AÇILI? KAPANI? OCAK 05.00 06.00 ?UBAT 04.45 05.45 MART 04.30 05.30 NYSAN 04.15 05.15 MAYIS 04.00 05.00 HAZYRAN 03.45 04.45 TEMMUZ 03.45 04.45 A?USTOS 04.00 05.00 EYLÜL 04.15 05.15 EKYM 04.30 05.30 KASIM 04.45 05.45 ARALIK 05.00 06.00