• Anasayfa
  • |
  • BIMCO TEMEL WORKSHOP'U ÝSTANBUL'DA

BIMCO TEMEL WORKSHOP'U ÝSTANBUL'DA

6-7 Mayys 2003’de, Ystanbul’da yapylacak BIMCO Temel Workshop’u Hk. Sayyn Üyemiz, a) BIMCO Publications A/S’den alynan 12.12.2002 tarihli faks mesajy ve eki. b) BIMCO Publications A/S’den (Courses Division) alynan 15.01.2003 tarihli e-mail mesajy. BIMCO’dan Odamyza gönderilen 12.12.2002 tarihli, Torben C. Strand, Kurslar Bölümü Müdürü imzaly Ylgi(a) faks mesajynda özetle a?a?ydaki bilgiler verilmektedir: 6-7 Mayys 2003’de, Ystanbul’da yapylacak BIMCO Temel Workshop’u BIMCO halen, deniz ticaretinin ana hususlary üzerinde yo?unla?an be? modüler workshop ba?latmaktadyr. Konulara Starya Zamany, Kon?imento, Zaman Esasyna Göre Kiralama, Acentelik, Alym ve Satym dahildir. Bu workshoplar katylymcylara herbir esas konunun prensipleri ve gizli güçlükleri hususunda tam bir temel sa?layacaktyr. Workshop’lar biraz denizcilik tecrübesi olan fakat denizcilik endüstrisiyle ilgili bilgilerini geni?letmek isteyen katylymcylar için düzenlenmi? olup, modern ticari uygulamanyn teknikleri alanynda sa?lam bir temele gereksinme duyan ve gelecekte karar verici ki?iler olacak olan kimselerin geli?mesi için uygundur. Bu seri içindeki herbir workshop’da denizcilik endüstrisinden uzmanlar tarafyndan iki tam gün sunu? konu?malary yapylacak; grup tarty?malary ve vaka incelemeleri de olacaktyr. Katylymcylaryn grup tarty?malaryna aktif olarak katylymda bulunmalary ümit edilmekte ve beklenmektedir. Herbir workshop’un sonunda katylymcylar kysa bir imtihana girecekler ve bu da bir BIMCO diplomasy ödülü alynmasyna yol açacaktyr. Bu diploma e?itimin ve elde edilen bilginin etkinli?ini göstermede i?verenler ve çaly?anlar için de?erli olacaktyr. Birinci workshop Starya Zamanyny ele alacak ve 6-7 ?ubat 2003’de Rotterdam’da yapylacaktyr. “Kon?imentolar” hakkynda olacak olan Ykinci BIMCO Masterclass Workshop’u ise 6-7 Mayys 2003’de Ystanbul’da yapylacaktyr. Ylgi(b) e-mail mesajynda belirtildi?ine göre; katylymcylaryn grup tarty?malaryna faal olarak katkyda bulunmalary beklenecek ve buna te?vik edileceklerdir. Katylymcylar Workshop’un sonunda konuyu anlama seviyelerinin de?erlendirilmesi için kitaba bakmanyn serbest oldu?u” kysa bir imtihana girebilirler. - 2 - Konular a?a?yda belirtilenleri kapsamaktadyr: • Kon?imentonun Üç Önemli Fonksiyonu • Tanzim olundu?u günden önceki tarihin konmasynyn sonuçlary • Kon?imento gösterilmeden teslim • Tazminat mektuplary • Sahtekârlyk • Deniz Yolu Faturalary (Sea Way Bills), e-faturalary (e-bills) ve di?er Ta?yma Dökümanlary • Lahey ve Lahey/Visby Kurallary • Acentenin Rolü • Vaka Yncelemeleri • Yste?e ba?ly de?erlendirme Tam program www.bimco.dk-click BIMCO Courses-click Upcoming Courses’den temin edilebilir. Kayyt formunu online yoluyla bulabilirsiniz, bu da yüklenebilir ve BIMCO Publications A/S’ye mümkün oldu?u kadar çabuk gönderilebilir. Katylymcylaryn sayysy e?itim maksatlary ile synyrly olacaktyr, böylece kayytlar kesinlikle “ilk gelene ilk hizmet verilmesi” esasy dahilinde ele alynacaktyr. BIMCO’nun daha sonra yapylacak kurslary ise ?unlardyr: - Bali ve Jakarta’da, 21-25 Mart 2003’de yapylacak “Pratik Acentelik Sorunlary ve Pratik Denizcilik Sorunlary” kursu. - 7-11 Temmuz 2003’de Kopenhag’da yapylacak olan BIMCO’nun Yaz Denizcilik Okulu. Ylgi (b) e-mail mesajy ekte sunulmaktadyr. Sayyn Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter ( EK ) -----Original Message----- From: Lone K. Jensen [mailto:lkj@bimco.dk] Sent: Wednesday, February 19, 2003 11:47 AM To: DTO MERKEZ OFIS Subject: BIMCO's Summer Shipping School 2003