Destek Yönetim Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 13.01.2021 tarih ve 290 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 24.09.2020 tarihli ve 8244 sayılı yazıları ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 31.12.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği ifade edilerek, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları 29.12.2020 tarihli ve 60215297 sayılı yazıda bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS'nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulduğu ve konunun ilgili Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

70_254_destek_y_netim_sistemi_eimza.pdf