Destek Yönetimi Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 03.09.2020 tarih ve 7571 sayılı yazısında; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan 26.08.2020 tarih ve 56898314 sayılı yazıda, Dahilde İşlem Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiğinin belirtildiği,

Geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen mer'i mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnasi belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin fiziksel ortamda da devam ettirilmesi  uygulamasının 01.09.2020 tarihine kadar uzatıldığının daha önce bildirildiği ifade edilmekle birlikte, bu defa;

1) Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30.09.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılması,

2) Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli onayı ile 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30.09.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

3) 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'nin ilgili hükmü uyarınca, 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30.09.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi, 

Hususlarının kararlaştırıldığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

982_2351_destek_y_netimi_sistemi.pdf