• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARÝ ÝAÞE BEDELI TESPIT KURULU KARARÝ HK.

GEMIADAMLARÝ ÝAÞE BEDELI TESPIT KURULU KARARÝ HK.

Odamyzy temsilen Sn. Çetin TA?KENT’in de katyldy?y Gemiadamlary Ya?e Bedeli Tespit Kurulu Toplantysy 24.02.2003 Tarihinde Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanly?y’nda yapylmy?tyr. Toplantyda; halen uygulanmakta olan ve ia?e servisi kurulmayan gemiadamlaryna ödenecek 7.000.000.- (Yedimilyon) TL ai?e bedelinin, 28/02/2002 gün ve 24681 sayyly Resmi Gazete’de yayymlandy?y, bu miktaryn aradan geçen zaman içinde gyda maddeleri fiyatlarynda meydana gelen yükselmeler kar?ysynda günün ?artlaryna göre yetersiz kaldy?y, ia?e bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulundu?u ve bunun Yönetmeli?in 8. maddesinin verdi?i yetkiye dayanylarak yurt çapynda uygulanmak üzere tespitinin faydaly olaca?y konusunda görü? birli?ine varylmy?tyr. Yönetmeli?in 7. maddesinde “... ödenecek bedele esas; bir gemiadamynyn yapty?y göreve göre almasy mecburi normal günlük gydasyny sa?layacak para miktarydyr.” ?eklindeki hükmü gözönünde bulundurularak; a) Devlet Ystatistik Enstitüsü 2002 yyly il merkezi (Antalya, Ystanbul, Yzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatlary endeksine giren maddelerden Yönetmeli?e göre besin kompozisyonu için esas alynan maddelerin 2002 yyly aritmetik ortalamasy, b) Yönetmeli?in 31 ve 32. maddeleri ile EK 2 ve 3 sayyly cetvellerine göre hazyrlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gyda kompozisyonu, Esas alynarak bütün sahil myntykalaryna ve göllere uygulanmak üzere beher gemiadamyna verilecek günlük nakdi ia?e bedelinin net 9.500.000 (Dokuzmilyonbe?yüzbin) TL olarak tespitine oy birli?i ile karar verilmi?tir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygylarymla, Deniz YPEK Genel Sekreter