GÜMRÜK YÖNETMELIĞI HK.

11.05.2004 Gümrük Yönetmeliği Hk. SİRKÜLER: / 2004 08.05.2004 Tarih ve 25456 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ve Ek’te yer alan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 23.12.2003 Tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in bazı maddeleri değişikliğe uğramıştır. Bilgilerinizi arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK-1 : Değişiklik Yönetmeliği DAĞITIM : -Türk Armatörler Birliği -S.S. Gemi Armatörleri Koop. -Gemi Acenteleri Derneği -Tüm Üyeler (WEB Aktarım) R.G. TARİHİ : 08.05.2004 R.G. SAYISI : 25456 (ASIL) Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1- 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, (f) bendinin birinci paragrafı ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1'ini aşan sayıda Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması," "f) İmalatçı olmayan Dış Ticaret Sermaye şirketleri ile idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların dış ticaret işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az;" "j) Dış Ticaret Sermaye şirketleri ile idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların dış ticaret işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketleri hariç imalatçı olması," MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve değişik 137 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce" ibaresi "Türkiye İhracatçılar Meclisi veya İhracatçı Birliklerince" olarak değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.