ISM BELGELERI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 28 Eylül 1994 tarihinde büyük bir faciayla sonuçlanan Estonya Kazası sonrasında Uluslararası Denizcilik Örgütünün Ro-Ro Yolcu Gemilerini daha emniyetli hale getirmek için çalışmalarını başlattığı ve Ro-Ro Yolcu Gemilerinin emniyetine ilişkin kural değişikliklerinin SOLAS’a eklendiği, ayrıca SOLAS 74 Sözleşmesinin 1994 değişiklikleri ile 1 Temmuz 1998 tarihinde ISM Kod uygulamasının yürürlüğe girerek, gemilerin emniyetli yönetilmelerine ilişkin kuralları belirlediği, aynı zamanda Avrupa Birliği de ilk olarak 08.12.1995 tarihinde Ro-Ro Yolcu Gemilerinin Emniyetli İşletimlerine ilişkin 3051/95 sayılı Direktifini yayınlamış ve son olarak tüm değişiklikleri ile beraber 19.12.2002 tarihinde birleştirilmiş baskısı oluşturulduğu, Söz konusu AB Direktifi kapsamında, AB üyesi ülkelerin limanlarına düzenli sefer yapan Ro-Ro Yolcu Gemilerinin Emniyetli Yönetimlerine ilişkin kurallar belirlendiği, bahse konu Direktifin 4 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre; “Tanınmış Kuruluş; 97/58/EC Direktifi ile Değiştirilen 94/57/EC Direktifi hükümleri uyarınca tanınmış bir klas kuruluşunu” ifade etmekte olduğu, yine 3051/95 sayılı Direktifin 5 inci maddesi 6 ıncı paragrafının ikinci kısmı uyarınca; “AB üyesi olmayan bir başka Bayrak Devleti İdaresi adına bir klas kuruluşu tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi (DOC) ve Emniyetli Yönetim Sertifikası (SMC) düzenleyen klas kuruluşunun AB tarafından Tanınmış Kuruluş olması halinde geçerlidir” ifadesinin hükme amir olduğu, “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında hazırlanan Yetki Devri Protokolü çerçevesinde, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilen IACS üyesi (ABS, DNV, LR, GL, BV, NKK) Klas Kuruluşları ve Türk Loydunun ISM kapsamında sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda tam yetkili kılındığı, İlgili AB Direktifi kapsamında tanınmış bir klas kuruluşu tarafından belgelendirilmemiş Ro-Ro Yolcu Gemilerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin limanlarında sıkıntılar yaşadığı, Bu çerçevede, Türkiye’den veya bir başka devletin limanından AB üyesi devlet limanlarına düzenli sefer yapan veya yapacak olan Türk Bayraklı Ro-Ro Yolcu Gemilerinin ISM Koduna yönelik belgelendirme işlemlerinin gemi işletici kuruluşlarının başvuruları halinde, AB Direktifi kapsamında tanınan ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen klas kuruluşları tarafından yapılabileceği, Türk Loydu klas kuruluşu tarafından yapılan ISM Koduna yönelik belgelendirme ve sörvey işlemlerinde ise, ilgili klas kuruluşu tarafından yapılan işlemler dikkate alınarak ISM Koduna yönelik belgelendirme ve sörvey işlemlerinin Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılacağı, bununla birlikte bahse konu AB Direktifi kapsamında tanınmamış ancak Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu tarafından belgelendirilmiş Türk Bayraklı Ro-Ro Yolcu Gemilerinin işletici kuruluşları tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuru yapılması halinde, ISM Koduna yönelik belgelendirme işlemlerinin doğrudan İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılabileceği, bunun yanı sıra, klassız Türk Bayraklı Ro-Ro Yolcu Gemileri için ISM Koduna yönelik belgelendirme bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Klas Kuruluşları Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Ro-Ro Yolcu Gemisi Şirketleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları