ISPS GÜVENLIK HARCI HK.

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (f) yazıda; 1- 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamaları kapsamında, liman işletici kuruluşların Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası almak üzere yapmış oldukları harcamaları karşılamak üzere hizmet sundukları gemilerden “ISPS Güvenlik Harcı” adı altında groston veya yolcu başına ücret talep edildiği,bu uygulamanın amacını aşıp haksız kazanca dönüşebileceği ile ithalat ve ihracatın olumsuz yönde etkilenebileceğinden bahisle, söz konusu uygulamanın kaldırılması veya denetim altına alınarak makul seviyelerde tutulmasının ilgi (b), (c), (d) ve (e) yazılar ile Denizcilik Müsteşarlığı’ndan talep edildiği, 2- ISPS Kod deniz yoluyla olabilecek terör faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilerek uygulamaya girdiği, söz konusu uygulamanın SOLAS-74 Konvansiyonuna dayanarak taraf devletlere, liman işleticilerine, gemi sahiplerine ve gemi personeline bir çok görev ve sorumluluk yüklediği, bu kapsamda asıl amacın, uluslararası faaliyet gösteren liman tesislerinin ve gemilerin güvenlik planları ve eğitilmiş personel vasıtasıyla gerekli tedbirleri alarak gemiden limana veya limandan gemiye oluşabilecek muhtemel terör veya yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik güvenli bir ortam oluşturmak ve meydana gelen olaylarda, ilgili kurum/kuruluşlar ile birimler arasındaki koordinasyonu en üst seviyede sağlamak olduğu, yabancı bayraklı gemilerin uğrak yaptığı tüm liman tesislerinin bu amaç doğrultusunda faaliyetlerine devam edebilmesi için ISPS kod gereklerini yerine getirmesi gerektiğinin uluslararası sözleşmelerde belirtildiği, diğer taraftan liman tesislerine gelen gemilerin de ISPS Kod’un kapsamında büyük miktarlarda harcamalar yaparak konvansiyonun gereklerini ve kendi güvenliklerini sağladıkları, 3- Bu itibarla, liman tesisinin uluslararası faaliyetinin zorunluluğu ve öncelikli olarak kendi güvenliğine yönelik gerçekleştirilen ISPS Kod uygulamalarının gemilere verilen liman hizmetleri kapsamında görülmediğinden gemilerden ayrıca “ISPS Harcı/Ücreti” adı altında herhangi bir tahsilata yönelik ücret tarifesi oluşturulmayacağının (menfi) liman işletici kuruluşlara bildirilmesi hususu, istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Ek: Ek1 DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Tüm Liman İşletmelerine