KONTEYNER HARÇLARI HK.

08.03.2003 Tarih ve 25042 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de neşredilen ve aynı gün yürürlüğe giren Vergi Barışı Kanunu’nun 19/4 maddesinde; “1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi çerçevesinde 29.04.1988 tarihinden önce yurda geçici olarak ithal edilen konteynerlerden 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarife kapsamında yer alan ve bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş bulunan ithal talep harcı tahsilatından vaz geçilir.” Hükmü yer almaktadır. Vergi Barışı Kanunu’nun ilgili maddesi ve Konteyner Harçlarını da kapsayan 22.03.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Barışı Kanunu Tebliğine (Tebliğ No:2) göre, konteyner haçlarının tahsilinden vazgeçildiği ve mükellefler tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter