LIMAN ÜCRET TARIFESI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2004 tarih ve 0437 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. TDİ Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.01.2004 tarihli yazıdan bahisle; gemi girişlerinin TDİ’nin ilgili biriminin onayı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi tarafından bilgisayar ortamına aktarılması ve oradaki verilerde işletmeleri tarafından esas kabul edilerek işlem yapılması nedeniyle, klas sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldıkları anlaşılan gemi tiplerine ilişkin tarife ücretlerinin tespitinde sorunlar yaşandığı, bu nedenle klas sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldıkları belirlenen gemilerde, tarife ücretinin, yüksek olan gemi kategorisinden yapılmasının TDİ tarafından uygun görüldüğü tatbiki hususunda işletmelerinin talimatlandırıldığı, 2. DTO İzmir Şubesi ve Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’nden alınan yazılarda ise, TDİ Genel Müdürlüğü’nün İzmir Limanında yapmış olduğu uygulama ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi verilerek çözümüne ilişkin önerilerin dile getirildiğinin belirtildiği, 3. 01.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren liman hizmet tarifelerinde limanlarda hizmet alacak gemilerin; • Kabotaj hattında çalışan gemiler, • Yolcu gemileri, Transit yük gemileri, Ro-Ro gemileri, Car Carrier gemiler, • Liner Konteyner gemileri, • Diğer yük gemileri olmak üzere dört kategoride düzenlendiği, şu ana kadar yapılan tarife uygulamaları konusunda, TDİ’nin Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldıkları belirlenen gemilerde, ücretlendirmenin, tarife ücreti yüksek olan gemi kategorisinden yapılmasının sakıncalar doğurduğu ve 01.08.2003 tarihi itibariyle açıklanan tarifelerin uygulanması konusunda çelişkiler doğurduğu, bu nedenle de limanlarımızda yapılacak uygulamanın tarifede belirtildiği şekliyle yapılmasının gerektiği, 4. Bu itibarla, 01.08.2003 tarihinden itibaren ülkemiz limanlarında uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifelerine ilişkin yaşanılan sorunlar ve alınması gereken önlemlere ilişkin firmalardan, liman işletici kuruluşlardan ve Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlerinden alınan görüşler doğrultusunda Denizcilik Müsteşarlığınca yapılmakta olan çalışmaların devam ettiği ve bu konuyla ilgili olarak “Geminin sınıfının ve o seferinde taşıdığı yükün işletmeye acente tarafından beyan edilmesi, ancak aksi varit olduğunda tarifesine göre % 100 ceza uygulanması ve yapılageldiği gibi hukuki işlemlere başvurulması” şeklinde uygulamaya geçileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter