MSC / CIRC.1093

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ana komitelerinden olan Deniz Güvenlik Komitesi’nin (MSC) 78 inci toplantısında SOLAS Bölüm III ile ilgili değişiklik kararının [Resolution MSC.152(78)] 1 Temmuz 2006 itibariyle yürürlüğe girdiği, Buna göre; SOLAS Bölüm III Kural 20.3’e yeni bir paragraf eklenerek can kurtarma araçlarının bakımları, testleri ve kontrolleri, can filikalarının indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımının düzenli, emniyetli ve dökümanları tutularak gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen MSC 1093 (can filikaları indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımları için kılavuz) numaralı sirkülere göre yapılması zorunlu hale getirildiği, SOLAS Bölüm III Kural 20.11.1 ve Kural 20.11.2’deki değişiklikler ile; - İndirme düzeneklerinin ve yükte bırakma kancalarının ayrıntılı kontrolünün Kural I/7 ve I/8’de istenildiği şekilde her yıl yapılacağı, bu ayrıntılı kontrolden sonra filika indirme düzeneğinin maksimum indirme hızında dinamik fren testine tabi tutulacağı, uygulanacak yükün ise personelsiz boş filika ağırlığı kadar olacağı, - Yükte bırakma kancasının da her yıl, eğitilmiş ve sisteme aşina personel tarafından ayrıntılı muayeneye ve operasyon testine tabi tutulacağı, bu operasyon testinin yük altında olmayacağı, - Söz konusu testlerin; MSC 1093 numaralı sirkülerin Ek’inde ifade edildiği üzere (EK, 13 ve 15 inci paragraf) detaylı kontroller ve yıllık servisler yapıldığında üretici firmanın temsilcisi tarafından onaylı bir belge hazırlanması gerektiği, ayrıca; denetim, servis, onarım ve bakım kayıtları güncellenerek gemide dosyalanması gerektiği, - Diğer taraftan, bahse konu Filikaların, Denize İndirme Araçlarının ve Yükte Serbest Bırakma Donanımlarının Periyodik Servis ve Bakımlarına Yönelik Rehberin (MSC CIRC.1093) Ek’inde belirtildiği üzere (EK, 9 numaralı paragraf); üretici firmanın bahsedilen servisleri sağlamadığı durumlarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nın servislerin yapılabilmesi için gerekli şartları sağlayan bir kuruluşa yetki verebileceği, İlgili MSC Kararlarının birer örneği ekte gönderilmekte olup, bu itibarla yapılacak denetimlerde yukarıda özetlenen kuralların göz önünde bulundurulması istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK 1: Resolution MSC.152 (78) (4 sayfa) EK 2: MSC / Circ.1093 (7 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. DTO Konsey Başkanı - GİSBİR - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Klas Kuruluşları - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Sahibi Firmalar - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları