MSC / CIRC.1093

a) 06.07.2006 tarih ve 3374 sayılı yazımız. b) T.C. Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 20.07.2006 tarih ve 12791 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazımız ile; Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ana komitelerinden olan Deniz Güvenlik Komitesi’nin (MSC) 78 inci toplantısında SOLAS Bölüm III ile ilgili değişiklik kararının [Resolution MSC.152(78)] 1 Temmuz 2006 itibariyle yürürlüğe girdiği, buna göre; 1. SOLAS Bölüm III Kural 20.3’e yeni bir paragraf eklenerek can kurtarma araçlarının bakımları, testleri ve kontrolleri, can filikalarının indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımının düzenli, emniyetli ve dökümanları tutularak gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen MSC 1093 (can filikaları indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımları için kılavuz) numaralı sirkülere göre yapılması zorunlu hale getirildiği, 2.SOLAS Bölüm III Kural 20.11.1 ve Kural 20.11.2’deki değişiklikler ile indirme düzeneklerinin ve yükte bırakma kancalarının ayrıntılı kontrolünün Kural I/7 ve I/8’de istenildiği şekilde her yıl yapılacağı, yükte bırakma kancasının da her yıl, eğitilmiş ve sisteme aşina personel tarafından ayrıntılı muayeneye ve operasyon testine tabi tutulacağı, bu operasyon testinin yük altında olmayacağı, 3.MSC 1093 numaralı sirkülerin Ek’ine göre, detaylı kontroller ve yıllık servisler yapıldığında üretici firmanın temsilcisi tarafından onaylı bir belge hazırlanması gerektiği, 4.MSC 1093 numaralı sirkülerin Ek’ine göre, üretici firmanın bahsedilen servisleri sağlamadığı durumlarda, İdarenin, servislerin yapılabilmesi için gerekli şartları sağlayan bir kuruluşa yetki verebileceği, bildirilerek, yapılacak denetimlerde yukarıda özetlenen kuralların göz önünde bulundurulması istenmişti. Bu defa alınan ilgi (b) yazıda, 01 Temmuz 2006 itibariyle yürürlüğe giren bahse konu değişiklik kararının uygulamasında, üretici firma tarafından her yıl yapılması gereken söz konusu servislerin, can kurtarma filikası üretici firmanın bulunmadığı ya da servis imkanı sağlayamadığı hallerde; 1.Klaslı gemilerde, geminin bağlı bulunduğu klas kurumu nezaretinde yapılıp, ilgili klas kurumu tarafından test raporu düzenlenmesi, 2.Klassız gemilerde ise, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri GSK Uzmanları nezaretinde icra edilip test raporu düzenlenmesi hususunda gereği Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - GİSBİR - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Klas Kuruluşları - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Sahibi Firmalar - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları