NAVTEX YAYINLARI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2004 tarih ve 914 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan 25.08.2003 tarihli yazıda, Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün uygulamaya koyduğu GMDSS kuralları çerçevesinde, meteorolojik ve seyr-ü sefer bilgi ikazlarının yayınlanması ve gemilere acil bilgi aktarımı sağlanması maksadıyla, Türkiye tarafından halen 518 Khz frekansında İngilizce olarak yapılan NAVTEX yayınlarının IMO kararları doğrultusunda 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren 490 Khz frekansından Türkçe olarak da yapılması gerektiğinin belirtilerek, Türkiye tarafından IMO’ya bildirilmesi gereken Türkçe karakter standardı hakkında bilgi talep edildiği, Denizcilik Müsteşarlığının 04.11.2003 tarihli cevabi yazısında, NAVTEX yayınlarının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan “Türk Radyo” tarafından yapıldığı dikkate alınarak bu konuda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün görüşleri de alınarak ulusal lisanlarda yapılacak yayınlarda ulusal alfabe karakterlerinin kullanılmasının zorunlu tutulmaması ve belirtilen frekanslarda sadece ulusal lisanda yayın yapılabilmesinden dolayı, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren 490 Khz üzerinden başlayacak ulusal lisandaki NAVTEX yayınlarında Türkçe karakter kullanılmasının zorunlu olmadığı, bu yayınların İngiliz alfabesi kullanılarak Türkçe olarak yapılmasında herhangi bir sakıncanın bulunmayacağının belirtildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığının 06.02.2004 tarihli yazısında ise, Denizcilik Müsteşarlığının aldığı karar doğrultusunda 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren 490 Khz üzerinden yapılacak milli NAVTEX yayınlarında İngiliz alfabesi kullanılması yönünde ülke çapında standardın sağlanabilmesi amacıyla, uygulamanın ilgili kurum/kuruluşlara ve denizcilik sektörüne duyurulmasının istendiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter