• Anasayfa
  • |
  • OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile özetle; Seyir emniyetinin arttırılarak, deniz kazalarının meydana gelme riskinin azaltılması ve dolayısıyla can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla, özellikle haberleşme alanında yaşanan gelişmelerden deniz trafiğinde azami ölçüde yararlanılmasının hedeflendiği, Bu itibarla geliştirilen sistemlerden biri olan AIS’in, veri tabanlı ileri teknoloji ihtiva eden sayısal içerikli bir sistem olduğu, bu sistemle gemiye ilişkin bir çok statik, dinamik, seyir ve yük bilgilerinin otomatik olarak alınabildiği, belirli yük ve tonaja sahip gemilerin hem birbirlerini izlemeleri hem de bunların kıyıdan takibinin mümkün hale gelebildiği, bu sistem ile AIS transponderi takılı olan tüm gemileri ve deniz araçlarını izleme imkanı elde edilebildiği, SOLAS’a tabi olan, uluslararası seyir yapan 300 GT veya üzerindeki bütün gemiler ile, uluslararası seyir yapmayan 500 GT veya üzerindeki bütün yük gemileri ve tonajlarına bakılmaksızın bütün yolcu gemilerinin donatılma tarihlerine uygun olarak bir AIS transponderi taşımak zorunda olduğu, SOLAS kapsamı dışında kalan gemi ve deniz araçlarının da takip edilmesi gerektiğinin IMO toplantılarında gündeme getirildiği, ancak IMO tarafından bu gemilere zorunlu kural getirilemediğinden, bu konuda üye devletlerin kendilerinin düzenleme yaptığı, Kapsadığı alan içerisindeki AIS transponderi takılı tüm gemi ve deniz araçlarını izleme ve bunlarla ilgili çok detaylı bilgiler elde etme imkanı veren bu sistemin kurulması sonrasında kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak, Arama ve Kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, deniz kazalarını önlemek ve deniz kazalarına acil müdahele ile ÖTV’si İndirilmiş Yakıtın usulsüz kullanımının, yasadışı göçün ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında yaptıkları ihlallerin ve avlanmaların önlenmesine yönelik ilgili diğer kurumlarla işbirliği sağlamak gibi bir çok amaç hedeflendiği, Bu itibarla, AIS Baz İstasyonlarının kıyılarımıza kurulmasını müteakip, kıyılarımızdaki deniz trafiğinin daha etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi ve bir çok gemi ve deniz aracının izlenmesi yoluyla yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, tipleri, tonajları veya boylarına göre belirlenecek standartlardaki SOLAS’a tabi olmayan Türk Bayraklı gemiler ve deniz araçlarına da AIS transponderi taşıma zorunluluğu getirileceği SOLAS’a tabi ve mevcut durumda AIS transponderi taşımak zorunda olan gemilerin kullandığı cihazlar Klas-A tipi AIS transponderi olup, SOLAS kapsamı dışındaki gemiler ve deniz araçlarınca kullanılmak üzere daha az maliyetli Klas-B tipi AIS transponderi üretim çalışmalarının uluslararası alanda başlatıldığı ve Klas-B tipi AIS transponderlerinin standartlarının belirlenmesi çalışmalarının 2006 yılı içerisinde tamamlanacağının tahmin edildiği, 2006 yılı içerisinde Klas-B tipi AIS transponderlerinin üretime geçmesi ve ülkemiz kıyılarında kurulması çalışmaları devam eden AIS Baz İstasyonları ile de uyumlu olması halinde, SOLAS’a tabi olmayan ve standartları sonradan belirlenecek olan Türk Bayraklı gemiler ve deniz araçlarından 01.01.2007 tarihinden itibaren Klas-A tipi AIS transponderleri yerine Klas-B tipi AIS transponderlerini kullanmalarının isteneceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi yazı örneği (3 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - Meslek Komiteleri Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - TURYOL - AVRASYA - İMEAK DTO Şubeleri