PALAMAR HIZMETI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2004 tarih ve 0385 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1996 yılından itibaren muhtelif limanlarda kılavuzluk ve römorkörcülük ile bunlara bağlı olarak palamar hizmetlerinin özel sektör tarafından yerine getirilmesine yönelik izinlerin verildiği, Römorkörcülük izni verilen bir römorkörcülük teşkilatı bölgesinde, izin tarihinden önce kendi tesisine yönelik römorkörcülük hizmeti verme izni almamış olan liman, iskele, rıhtım vb. işletmecileri, römorkörcülük hizmetleri yanında palamar hizmetlerini de Müsteşarlığımızca izin verilen veya bu bölgede hizmet verebilmelerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan kazanılmış hakları bulunan kamu kuruluşlarından almalarının gerektiği, Bu itibarla, mevzuat gereği Denizcilik Müsteşarlığınca römorkörcülük izni verilmiş bölgeler içinde kalan kıyı tesislerine ait liman, iskele, rıhtım ve benzeri yerlere yanaşıp ayrılacak gemilere yönelik palamar hizmetlerinin, tesis sahibi/işleteni tarafından verilemeyeceği, hizmetin römorkörcülük teşkilatı bölgesinde ve bugüne kadar yapılan uygulamalara paralel olarak Denizcilik Müsteşarlığınca izin verilmiş teşkilatlardan alınması gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter