PFSO ATAMA KRITERLERI

Tarih: 04.05.2004 Konu: PFSO Atama Kriterleri İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2004 tarih ve 2408 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, 01.12.2003 tarih ve 7571 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe giren ISPS Kod Uygulama Talimatı’na bağlı olarak Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmeleri hazırlanarak İdareye sunulması ve uygun bulunması durumunda, uygun görülen Liman Tesislerinde bir Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (PFSO) atanacağından bahisle, atanacak olan Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (PFSO) ile ilgili olarak, Liman İşletici Kuruluş tarafından İdareye belgelendirilmesi gereken hususların bildirildiği ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve ekte yer alan yazı örneğinde belirtilen hususların bir an önce tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Yazı (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR - Klas Kuruluşları T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.01/L.11.1 ANKARA KONU : PFSO Atama Kriterleri 30.04.2004 0 2 4 0 8 İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASINA Meclisi Mebusan Cad. No:22 Salıpazarı/İSTANBUL İLGİ: 01.12.2003 tarih ve 7571 sayılı Makam Oluru. İlgi Makam Oluru ile yürürlüğe giren ISPS Kod Uygulama Talimatı sonucunda, ISPS Kod hükümlerine tabi olacak liman tesislerinde, öncelikli olarak, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmeleri hazırlanacak ve İdaremize sunulacaktır. Güvenlik Değerlendirmelerinin incelenmesi ve uygun bulunmasını müteakip, uygun görülen liman tesislerinde bir Liman Güvenlik Sorumlusu (PFSO) atanacak ve Liman Güvenlik Planının hazırlanması safhasına geçilecektir. Bu itibarla; Liman Tesisi Güvenlik Planının hazırlanmasının yanısıra, geliştirilmesi ile denetiminden ve bu planın liman tesisinde uygulanmasından, birinci derecede sorumlu olan liman işletici kuruluş tarafından istihdam edilecek Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (PFSO)’nun ISPS Kod kapsamındaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirilebilmesini teminen, - İş akdi sözleşmesinin onaylı suretinin, - Nüfus cüzdanı onaylı suretinin, - Adli Sicil Kaydının, - Liman tesislerine yönelik ISPS Kod Eğitim Sertifikası onaylı suretinin, - Yüksek Öğrenim Belgesi onaylı suretinin (ön lisans, lisans veya daha üst programlardan mezuniyet belgesi), - Liman tesislerine gelecek yabancı bayraklı gemilerle, ISPS Kod uygulamasına yönelik olarak sözlü ve yazılı irtibat sağlayabilecek düzeyde İngilizce bilmesinin, - Güvenlikle ilgili bir kurumda ya da bir liman tesisinde en az 2 yıl çalıştığına dair hizmet belgesinin onaylı suretinin, liman işletici kuruluş tarafından İdaremize belgelendirilmesi zorunludur.