PROGRAM DIŞI SÖRVEYLER

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2003 tarih ve 07439 sayılı yazılarında, Türk Bayraklı gemilerin standartlarının yükseltilmesi amacıyla, yabancı limanlarda denetlenerek eksiklikleri tespit edilen veya limanda alıkonulan gemilerin geldikleri ilk Türk Limanında Bölge Müdürlükleri, yabancı limanlarda ise klas kuruluşları tarafından Program Dışı Sörveye tabi tutulacağının, Yine 05.12.2005 tarih ve 008921 sayılı yazılarında da, Denizcilik Müsteşarlığı ve klas kuruluşları arasında imzalanan Yetki Devri Protokolü’ne göre sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisi verilen klas kuruluşlarının kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilerin belirli oranlarda 2006 yılı içerisinde Program Dışı sörveye tabi tutulacağının bildirildiği belirtilmektedir. Bu defa Odamıza ve Klas Kuruluşlarına gereği için yazılan ilgi yazı ile; Program Dışı Sörveylerin öncelikle yurtdışındaki liman devleti kontrollerinde tutulan ve eksikliği bulunan gemilere yapılacağı, Program Dışı Sörvey yapılacak gemilerin seçimi, oranı, sörveyin kapsamı, zamanı, raporlaması konularında 05.12.2005 tarih ve 008921 sayılı yazılarında belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edileceği: • Liman Devleti Kontrolleri sonucunda tutulan veya eksikliği bulunan gemilere geldikleri ilk Türk limanında İdare tarafından Program Dışı Sörvey yapılmışsa, klas kuruluşları bu gemilere ayrıca sörvey yapmayacaktır. Yabancı limanlardaki bu tür sörveyler klas kuruluşları tarafından yapılacaktır. • Yurtdışında eksikliği bulunan veya eksiklikleri nedeniyle tutulan Türk Bayraklı gemilerin donatanı/işleteni ya da acentesi, gemi Türk limanına gelecek ise gelişinden önce, ilgili Liman Başkanlığına veya Başkanlığın bağlı olduğu Bölge Müdürlükleri ile klas kuruluşlarına, gemi yabancı limanda ise ivedilikle denetlenmek üzere ilgili klas kuruluşuna müracaat edecektir. • Klas kuruluşları, yurtdışındaki liman devleti kontrollerinde bulunan eksiklikler nedeniyle yaptıkları Program Dışı Sörveye tabi tutulan gemilerde, raporlanan eksikliklerinin giderildiğinin kontrolünü ve belirtilen zamanda uygun düzeltici faaliyetlerin uygulandığını kontrol edecektir. • Klas kuruluşları tarafından Denizcilik Müsteşarlığı adına yapılması planlanan Program Dışı Sörveylerin yapılacağı gemilerin seçimi klas kuruluşları tarafından yapılacaktır. Öncelikli olarak yetersiz bakım ve işletime sahip gemiler seçilecektir. Yaş ve tip olarak seyir emniyeti ve deniz çevresi bakımından yüksek risk içeren gemilerin seçilmesine özen gösterilecektir. • Gemi sahibi veya temsilcileri, Program Dışı Sörveylerde klas kuruluşlarına her türlü yardımı yapacaklardır. • Klas kuruluşları tarafından yapılacak Program Dışı Sörveylerde aşağıda belirtilen unsurların kontrolü yapılacaktır; Yasal sertifikalar ve klas sertifikaları; - Gemiye klas kuruluşu veya İdare tarafından verilen tavsiye ve şartların kontrolü, (Program Dışı Sörvey yapılmadan önce klas kuruluşu tarafından Denizcilik Müsteşarlığı ile temas kurulacak ve Bayrak İdare tarafından verilmiş sertifikalar ile ilgili İdare’nin kayıtlarında açık bulunan kusur kaydı olup olmadığı hakkında bilgi alınacaktır.) - Gemide bulunması gereken aşağıdaki sertifikaların orijinal hali ile geçerlilik tarihlerinin kontrolu. ? Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (Minimum Safe Manning) ? İnşa Emniyet Belgesi (Safety Construction Certificate) ? Teçhizat Emniyet Belgesi (Safety Equipment Certificate) ? Radyo Emniyet Belgesi (Safety Radio Certficate) ? Yükleme Sınırı Belgesi (Load Line Certificate) ? IOPP Belgesi (IOPP Certificate) ? IAPP Belgesi (IAPP Certificate) ? Kimyasal Madde Taşıma Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness) ? Yükleme Donanımı Belgesi (Cargo Gear/Lifting Gear Certificate) ? Emniyetli Yönetim Belgesi (Safety Management Certificate) ? ISPS Belgesi (ISPS Certificate) • Program Dışı Sörveylerde gemide yenileme sörveyi kapsamında Teçhizat Emniyet ve yıllık sörveyler kapsamında İnşa Emniyet, Radyo Emniyet, Yükleme Sınırı, IOPP, Yükleme Donanımı sörveyleri yapılacaktır. Sörveyör tarafından yapılan genel değerlendirme neticesinde, geminin önceki tarihlerdeki liman devleti kontrolü ve sörvey kayıtları da göz önüne alınarak, bu kayıtlarda bulunan eksiklikler dahilinde program dışı sörveylerin kapsamı genişletilebilecektir. (Yükleme sınırı yenileme sörveyi gibi) • Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (Minimum Safe Manning) ile ilgili İdaremiz tarafından verilen belgenin gemide bulunduğu ve geçerli olduğunun kontrolu ile belgede öngörülen sayı ve yeterlilikte personelin gemide bulunduğunun kontrolü yapılacaktır. • Emniyetli Yönetim Belgesi (Safety Management Certificate) ile ilgili hususlar program dışı sörvey sırasında mutlaka kontrol edilecektir. Söz konusu denetimlerde teknik kusurlar bulunursa ve bulunan kusurlar düzeltilmediği takdirde, - Bulunan kusurlar ilgili sertifikanın askıya alınmasına/geri çekilmesine neden olacak türden ise kusurların derhal, gemi kalkmadan giderilmesi istenecek ve bu durum Denizcilik Müsteşarlığına derhal bildirilecektir. - Eğer düzeltilmeyen kusurlar klas sertifikasının, veya yasal sertifikaların, askıya alınmasına/geri çekilmesine neden olacak türden değil ise geminin bulunan kusurları daha önceden donatana bildirip bildirmediği araştırılacaktır. Bu durumda; ? Eğer gemi bu kusurları donatana bildirmediyse, bu durum derhal Denizcilik Müsteşarlığına gönderilecektir. Sörveyör aynı zamanda bu kusurların giderilmesi için gemiye kanaatine göre uygun süreli Klas Şartı (Condition of Class) yazacaktır. ? Eğer gemi bu kusurları donatana bildirmiş ise, bu sefer donatanın bu kusurların giderilmesi için tedbir alıp almadığı gemi kayıtlarından incelenecektir. Eğer donatan tarafından tarafından kusurun giderilmesi için alınmış bir önlem, yapılmış bir plan yok ise durum Denizcilik Müsteşarlığına bildirilecektir. • Gemi dökümanlarında eksik bulunması, operasyonel kusurlar bulunması halinde (örneğin; geminin yükleme sınırı markası üstünde yükleme yapması) bu durum Denizcilik Müsteşarlığına bildirilecektir. • Yukarıda belirtilen ve Denizcilik Müsteşarlığına bildirilmesi gereken durumlarda, eğer Emniyetli Yönetim Belgesi program dışı sörveyi yapan klas kuruluşu tarafından verilmiş ise gemide ve/veya donatanın ofisinde ek bir (yıllık, ara veya yenileme sörveyi kapsamında) ISM denetimi yapılacaktır. Eğer Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC) ve/veya Uygunluk Belgesi (DOC) program dışı sörveyi yapan klas kuruluşu tarafından verilmemiş ise Denizcilik Müsteşarlığı tarafından bu dökümanları vermiş olan klas kuruluşuna bilgi verilerek gemide ve/veya donatanın ofisinde ek bir ISM denetimi (yıllık, ara veya yenileme sörveyi kapsamında) istenecektir. • Geminin ISPS Sertifikalarının geçerliliği kontrol edilecektir. Geminin güvenlik ile ilgili sertifika planlarının denetimi, Program Dışı Sörveylerin kapsamı dışındadır. • İdare tarafından özellikle program dışı sörvey uygulaması istenen gemilere klas kuruluşları tarafından yapılacak sörveyin kapsamı ayrıca bildirilecek olup bu sörveylerin geminin uğradığı ilk limanda yapılmasına gayret gösterilecektir. • Liman Devleti denetimleri neticesinde yapılanlar ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından özel olarak bildirilen gemiler dışındaki Program Dışı Sörveyler, mümkün olduğunca klas kuruluşu tarafından gemiye verilen diğer sörvey ve sertifikalandırma hizmetleriyle birlikte yapılacaktır. • Yapılan sörveylerde, geminin can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından önemli derecede uygunsuzluk tespit edildiğinde, geminin kalkışından önce bu eksikliklerin tamamlandırılmasına özen gösterilecektir. • Klas kuruluşunun sörveyörü tarafından, daha önceden planlı ilk sörvey için gemiye gidildiğinde, daha önce yapılan program dışı sörveylerde bulunan eksiklikler ile ilgili düzeltilmesi gereken hususlar öncelikle kontrol edilecektir. • Türk limanlarında Türk Bayraklı gemilere yapılan “Ön Sörvey” uygulamalarında, geminin klas kuruluşu tarafından sörveyi yapılarak düzenlenen belgelerle ilgili eksiklik bulunduğunda ve/veya gemi tutulduğunda, ilgili klas kuruluşunun sörveyörü, “Ön Sörvey” uygulamasını yapan İdare sörveyörü tarafından talimatlandırıldığı durumlarda hemen gemiye katılacak ve gemi seyre kalkmadan önce raporlanan eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik tedbirleri alacakları belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (4 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Klas Kuruluşları Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları