• Anasayfa
  • |
  • SU ÜRÜNLERI YETIŞTIRICILIĞI YÖNETMELIĞI” HK.

SU ÜRÜNLERI YETIŞTIRICILIĞI YÖNETMELIĞI” HK.

01.07.2004 “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği” Hk. Sayın Üyemiz, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 29.06.2004 Tarih ve 25507 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu metin Ek’tedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 29.06.2004 Salı Sayı: 25507 (Asıl) Son Güncelleme: 29.06.2004 11:30 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üretim sırasında etkin denetimin sağlanmasıdır. Kapsam MADDE 2- Bu Yönetmelik, denizlerde, iç sularda ve bunlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin tesislerin kurulma yerleri, müracaat şekli ve talebin değerlendirilmesi, ön izin, proje onayı (kesin izin), projenin iptal edilmesi, proje değişiklikleri, deneme üretimi, mecburi yer değişikliği, entegre tesis kurulması, proje devri, orkinos yetiştiriciliği (besiciliği), organik su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, yumurta, yavru ve damızlık materyal ithali, teknik eleman istihdamı, su ürünleri sağlığı, çevresel etki ve koruma ve denetimle ilgili hususları kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- Bu Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun değişik 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Bakanlık Merkez Teşkilatı: (TÜGEM) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü, Su Ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarını (4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun kapsamına giren hayvanlar hariç), Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme (besicilik) faaliyetini, Yetiştiricilik Tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri, İç Sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerlerini, Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri, Üretme Havuzları: Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlar ile plastik veya benzeri malzemeden yapılan tank ve benzer üniteleri, Ağ Havuz (Ağ Kafes): Denizlerde ve iç sularda su