• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ocak 2019 tarih ve 31003 sayılı Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  yayımlanmış olup, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile 10.03.1995 tarihli ve 2223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 38.Maddesi başlığı ile birlikte;

"İdari Yaptırımların Uygulanması

Madde 38 – İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.

Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13'teki kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."

şeklinde değiştirilmiş olup, "Kanunda Alt ve Üst Sınırı Belirten Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kriterler"  Ek-13 olarak Yönetmelik Ek'ine ilave edilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik Değişikliğinin tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)  Duyurular/ Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

33_123_su_r_nleri_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_.pdf