• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzu 2021 Yılı Kapsamındaki Riskler, Ürünler, Bölgeler ile Pirim Desteği Hk.

Tarım Sigortaları Havuzu 2021 Yılı Kapsamındaki Riskler, Ürünler, Bölgeler ile Pirim Desteği Hk.

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)" 25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Kararda, su ürünleri yetiştiriciliği teminat altına alınacak ürün ve riskler kapsamına alınmış olup, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

- Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

- Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

hususları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, "Tarım Sigortaları Havuzu" tarafından teminat altına alınacaktır.

Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2021 yılında sigorta priminin % 50'si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacaktır.

Söz konusu Karar, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1307_3201_tar_m_sigortalar_havuzu_2021_y_l_kapsam_ndaki_riskler_r_nler_b_lgeler_ile_pirim_deste_i_hk.pdf