• Anasayfa
  • |
  • TÜRK TICARET KANUNUN BAZI MADDELERININ DEĞIŞTIRILM

TÜRK TICARET KANUNUN BAZI MADDELERININ DEĞIŞTIRILM

30.04.2004 Türk Ticaret Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hk. 28.04.2004 Tarih ve 25446 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Ticaret Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” Ek’te yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-1: Türk Ticaret Kanunu Değişikliği DAĞITIM BİLGİ -Tüm Üyelerimiz(Web Sayfası) -Sn.Gündüz KAPTANOĞLU -Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı -GİSBİR -Sn.Eşref CERRAHOĞLU -DTO Şubeleri Denizcilik Sektör Kurulu Başkanı -SS Motorlu Gemi Armatörleri . -Meclis Başkan ve Vekilleri Motorlu Taşıyıcıları Koop. -YK Başkan ve Üyeleri -VDAD -YK Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komite Başkanları MADDE 1.- 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 2.- 6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 823.- Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir. Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişilere ait olan gemiler, pay çokluğunun Türk vatandaşlarına ait olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. Türk kanunları uyarınca kurulup da; 1. Tüzel kişiliği haiz olan teşekkül, müessese, dernek ve vakıfların malı olan gemiler idare organını teşkil eden kişilerin çoğunluğu Türk vatandaşı olmak, 2. Türk ticaret şirketlerinin malı olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların çoğunluğu Türk vatandaşı olmak ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk ortaklarda bulunmak, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çokluğunun nama yazılı ve bir başkasına devri şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunmak, Şartıyla Türk gemisi sayılırlar. Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin malı olan gemiler; paylarının yarısından fazlası Türklere ait ve iştiraki idare ve temsil etmeye yetkili müşterek donatanların çoğunluğu Türk vatandaşı olmak kaydıyla Türk gemisi sayılırlar. MADDE 3.- 6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 824. - Bir Türk gemisi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı en çok iki yıl süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o memleket kanunları müsait olmak kaydıyla izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. Türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin muvafakatı alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak, yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla Denizcilik Müsteşarlığı geminin bırakma süresince Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki; izin alan kişi he