Yetki Devri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.09.2020 tarihli ve E.51161 sayılı yazıda denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olduğu ve bununla birlikte, 7/9/2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakan Olur'u kapsamında, bu konudaki iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla,

* Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

* Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

* Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

* IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

* Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

* Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

* Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

* Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı

ve ilgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerle ilgili resmi yazışmaların 21/9/2020 tarihinden itibaren Denizcilik Genel Müdürlüğüne yapılması hususunun ilgili Üyelerimize ivedilikle bildirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

1024_2468_yetki_devri_eimza.pdf