• Anasayfa
  • |
  • Yönetmelik Değişiklikleri

Yönetmelik Değişiklikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği, Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik ve Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmış olup, ilgili Yönetmelikler 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklerle,

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "imza sirkülerinin onaylı sureti" ibaresi "yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi" şeklinde,

-Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "noter tasdikli imza sirkülerinin" ibaresi "yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesinin" şeklinde ve

-Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı" ibareleri "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelikler Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

317_1805_y_netmelik_de_i_iklikleri.pdf